اوضاع سیاسی افغانستان وضرورت ایجاد یک جبهه ءوسیع دموکراتیک
متن سخنراني در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتي در کابل
دکتور حبیب منگل
    بررسی واقعی بینانه پروسه سیاسی پس ازفروپاشی نظام طالبان واوضاع وخیم امنیتی , اجتماعی واقتصادی کنونی کشور موید این حقیقت انکار ناپذیر است که دولت افغانستان وجامعه جهانی درتحقق مکلقیت , تعهدات ومسوولیت های خویش درراستای اعاده صلح وامنیت پایدر , حفظ وحراست منافع ملی ,استقراردموکراسی وساختن یک دولت دموکراتیک وایجاد یک اداره سالم وخدمت گارمردم , تحکیم وحدت ملی , تامین حاکمیت قانون وگسترش حاکمیت دولتی درکشور , حفظ وحراست حقوق بشر  ,رفاه عامه , بازسازی و توسعه ء اقتصادی وفرهنگی , باوجود فرصت ها وشرایط مساعد داخلی وخارجی نه فقط موفق نمی باشد بلکه دریک بن بست خود ساخته گرفتارامده است  وحتی میتوان گفت که ناکام گردیده است . دلایل وعوامل این وضعیت متعدد وگوناگون اند . اما سیاست ها ورویکرد محافظه کارانه هیآت حاکمه  و تسلط گسترده ء نیروهای سنت گرا , پسرو ,بنیاد گراو قوم گرا در ساختار قدرت وادراه مرکزی ومحلی دولتی ازیک سو وبه حاشیه راندن ودرواقع محروم ساختن نیروهای میهن پرست ,ترقی خواه , دموکراتیک وعدالت خواه وتحول طلب  از مشارکت سیاسی از جانب دیگر , دلایل وعوامل عمده  وخامت اوضاع ا فغانستان وبن بست استراتیژیکی پیش امده  را تشکیل میدهد.    به عباره دیگراین نیروهای ارتجاعی واستبداد ی وشرکای بومی انان یعنی  چپاول گران , بیروکرات های فاسد , زورمندان وباندهای مافیایی  وحامیان خارجی انان هستند  که پروسه ءتوسعه سیاسی واستقراردموکراسی, تامین امنیت , ثبات , بازسازی  وتوسعه اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور را به چالش کشیده و به ناکامی کامل مواجه کرده است و نمی گذارند که مردم این کشور از مزیت ها ودست اوردهای پیشرفت جهانی  بهره مند گردند ودرصلح , ازادی , عدالت وخوشبختی زندگی نمایند. این است چالش اساسی که باید حل گردد .  درچنین شرایط واوضاع سیاسی, این ضرورت ملی به میان می اید که  نیروهای وطنپرست , ترقی خواه وتحول طلب افغانستان  با تکیه براشتراکات فروان فکری وسیاسی دست بدست هم داد ه در یک جبهه ءوسیع دموکراتیک متحد شوند وبا ارایه یک برنامه سیاسی واقعی بینانه وحضور یک پارچه ومتحدانه در صحنه ءسیاسی , رسالت خودرا درراستای تامین صلح وامنیت  , حفظ وحراست منافع ملی,تاسیس دموکراسی واقعی وتامین حاکمیت قانون ونجات مردم ستمدیده و رنجدیده افغانستان از ظلم , ستم , اسارت, فساد , فقر وشور بختی , که درراه  ان مبارزه طولانی به عمل امده وقربانی های بی نظیر داده شده است ,تحقق بخشند .    ضرورت وحدت دریک جبهه به خصوص به خاطری دردستور روز قراردارد که انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی درپیش است . انتخاباتی که شفافیت  , منصفانه بودن , ازاد بودن  ودموکراتیک بودن انرامیتوان از همین اکنون زیر سوال برد , ولی با این وجود  ضرورت ان میرود و لازم است که نیروهای ترقی خواه ودموکرات دروجود یک جبهه واحد  وارایه یک پلاتفرم مشترک که بیانگر منافع وخواست اکثریت قاطع جامعه باشدَ ,درانتخابات اتی شرکت ورزند ونگذارند که مردم این کشور, بنابرعدم حضور شان درصحنه  رقابت انتخاباتي, بلجباررای خودرا درصندوق کسانی بریزند که همین اکنون انان را به اسارت, ستم وفقر محکوم نموده اند وکشور شان را با خریدن رای انان  اینک به لبه ء پرتگاه سقوط  کشانیده است .  ازهمه مهمتر اینکه خواست ایجاد یک جبهه وسیع میهنی و دموکراتیک نه فقط ازنیازمندی مبارزه متحدانه ویک پارچه  والزامات پیروزی در این مبارزه ناشی میشود ؛ بلکه خواست مردم نیز می باشد .مردمی که از ناامنی , فساد , فقر , بی عدالتی ها به فعان امده اند و  نجات خویش را  دراتحاد وحضور متحدانه  وفعالانه نیروهای ترقی خواه وعدالت خواه درصحنه سیاسی می بیند . نه فقط مردم بلکه اکثریت قاطع از فعالان سیاسی میهن پرست وترقی خواه که  زنده گی  خودرا وقف پيشرفت افغانستان وخوشبختی مردم این کشور کرده است و از نفاق و تشتت به سطوح آمده اند نیز خواهان همبسته گی  سازمانها , حلقات , احزاب , فعالان وشخصیت های سیاسی ترقی خواه ,دموکرات وتحول طلب می باشند.      نهضت ما , نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان که ازضرورت  همبستگی نیروهای ازادی خواه ترقی خواه ,دموکراتیک وبرابری طلب وتحول طلب نشآت نموده است, داعیه همبستگی نیروهای متذکره را از همان ابتیدای تاسیس وظهور درصحنه ء سیاسی درسرلوحه ء فعالیت خود قرارداده است .درمرامنامه نهضت فراگیر دراین زمینه چنین امده است “ مساعی برای تامین همکاری , وحدت عمل واتحاد های سیاسی نیروهای تجددگرا , دموکرات وعدالت پسند دریک جبهه وسیع به خاطر ایجاد جامعه دموکراتیک ومدنی , مرفه وعادلانه به مثابه استراتیژی بزرگ ملی “.    نهضت فراگیر را عقیده بران است که درلحظه کنونی که تناسب نیرو های  به نفع نیروهای ترقی خواه ودموکراتیک نیست و آنها نمیتوانند به تنهایی درتحولات آتی جامعه با نیرومندی تبارز نمایند.بنابرآن، لازم است تلاش های خودرا بادیگر نیروها وبا نزدیکترین متحدین بلحاظ گرایشهای سیاسی همآهنگ سازند.وبه اشکا ل مختلف همبستگی اعم از همکاری ووحدت عمل , اتحاد های سیاسی به ویژه ایجاد جبهه وسایر اشکال مبارزه مشترک, دین ورسالت خودرادربرابرمردم ومیهن به انجام رسانند .    مبتنی براین ضرورت , نهضت فراگیر درهمایش مورخ اول نوامبر 2007کابل نیروهای ملی , دموکرات وترقی خواه , مفکوره ایجاد جبهه ء وسیع میهنی نیروهای ترقی خواه ودموکراتیک که درقطعنامه همایش نیز مورد حمایت قرارگرفت است پیش کش ساخت . دریک بخش قطعنامه دراین مورد چنین امده است “اشتراک کنندگان همایش با توافق نظر بدین باور اند که وظایف مطروحه تاخیر ناپذیر فوق (مندرج درقطعنامه )تنها درصورت تحقق یافته میتواند که نیروهای ملی , دموکرات وترقی خواه کشور دروضعیت سیاسی کشور حضور داشته باشد . بنابران این ضرورت ملی به میان می اید که نیروهای متذکره دریک گفتمان وسیع میهنی اشتراک نمایند ورسالت خویش را متحدانه دربرابر مردم ازاده ومیهن عزیز وباستانی ما افغانستان دراین مرحله حساس تاریخی ادا نمایند ."   به همین گونه, شیرمحمد بزرگر ریس مجلس موسسان نهضت دربیانیه ء خویش درهمایش کابل  میگوید “سازنده گی وهمبستگی شعاراساسی این گردهم ایی می باشد وتامین اتحاد نیروهای ملی ومترقی دریک جبهه وسیع میهنی اساسی ترین هدف این جمع امد را تشکیل میدهد ."    ا نچه که به برنامه جبهه ارتباط میگیرد, باورکامل وجود دارد که  گروه ها و سازمانهای ترقی خواه ودموکرات وچپ , اکنون به چنان حدی ازبلوغ و خودآگاهی سیاسی رسیده اند که میتوانند تفاوتهای فکری و سلیقه ای را کنار بگذارند و ضرورتهای مبارزه فعال  را بدرستی درک نمایند وبر سر تدوین مشی دموکراتیک, ترقی خواهانه ودادخوهانه و سازماندهی مبارزه مشترک به توافق رسند .    ما از سوی خود آماده گی خویش را برای طرح گفتمان پیرامون یک برنامه سیاسی و آیین نامه سازمانی دررابطه به ایجاد یک جبهه وسیع دراصول ودرعمل اعلام میداریم. چنین برنامه سیاسی نمیتواند که عیناً برنامه سازمانی این ویا ان سازمان  و یا تداخل و ترکیبی ازبرنامه های سیاسی متفاوت و متلون باشد، بلکه مفردات آن باید به شیوه دموکراتیک و همگانی تدوین گردد که بازتاب دهنده خواست نیرومند زمان، ضرورتهای مبارزه فعال و متکی بر اراده و نیروی مردم افغانستان باشد.    دررابطه به مبانی تشکیلاتی ازهمین اکنون میتوان اعلام داشت که دموکراسی گسترده اتحاد عمل دراصول کلی ودرمسایل استراتژیک,رعایت تنوع نظری ومشارکت گسترده درتدوین برنامه وسیاست گذاری ها , حفظ  استقلالیت تشکیلاتی اعضای جبهه ,  اصول بنیادی حیات سازمانی وتشکیلاتی جبهه را تشکیل خواهند داد.     بنابران به باور ما , هیچ مشکلی اصولی  درراه همبسته گی نیروهای مورد بحث ما  وجود ندارد . تنها برای واقعبینی و اراده سیاسی نیرومند, همدلی وفداکاری نیاز است که داعیه همبسته گی انانی که به خاطرپایان رنج های بیکران مردم افغانستان رزمیده اند , رنج کشیده اند وقربانی داده اند ومیرزمند , تحقق بخشید .   تا جايیکه به نهضت فراگیر مربوط است, ما مانند گذشته وبدون خود محوری از هیچنوع مساعی صادقانه درراه وحدت واتحاد نیروهای میهن پرست , ازادی خواه,  تجدد طلب  , دموکراتیک وعدالت خواه دریغ نخواهیم کرد. ما دست همبستگی به سوی همه انانی پیش میکنیم که برای ارمان افغانستان آزاد , دموکراتیک ,  پیشرفته , شگوفان ونیرومند وپایان رنج های بیکران  مردم این سرزمین می اند یشند ومیرزمند .  در فرجام باید خاطرنشان ساخت که تنها دروجود یک دولت نیرومند ملی ,دموکراتیک , خدمتگار مردم ومتعهد به ترقی وعدالت اجتماعی , که در صورت همبستگی و پیروزی قطعی نیروهای ترقی خواه , ازادی خواه , تجدد طلب , دموکراتیک , وعدالت خواه درمبارزه سیاسی واجتماعی به میان می اید وساخته میشود , میتوان به آرمان یک کشور ازاد , اباد , شگوفان ونیرومند که مردم ان درخوشبختی زندگی نمایند نایل امد.  کلید حل مسایل افغانستان دردستان نیرومند خود مردم این سرزمین وهمبستگی نیروهای ازادی خواه , ترقی خواه , دموکراتیک وعدالت پسنداین کشور قرار دارد . پیروزی ما دروحدت ماست ..March 17th, 2008

 

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
متن سخنراني در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتي در کابل
داکترحبيب منگل
مبارزه برای توسعۀ دموکراسی  و ارتقای مشارکت مردم در حیات سیاسی یکی از اهداف اساسی  ماست. مسلما دموکراسی زمانی نهادینه میشود که مردم خود را از برکت آن در امنیت و محافظت بیابند و در سایۀ دموکراسی، خود را آزاد احساس کنند و به رفاه اجتماعی دست یابند. ما کاندیدای تحولات اجتماعی هستیم و آنچه ما را از دیگران متمایز میسازد، صداقت و پیگیری ما در  مبارزه برای عدالت اجتماعی است. بیش از هر وقت دیگر در وطن ما، مبارزه بخاطر عدالت و رفاه اجتماعی، مبارزه برای دموکراسی است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بارک اوبا ما وضرورت استراتیژی جدید وموثر برای افغانستان
داکترحبیب منگل

به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته شود ودرانتخابات ریاستی وپارلمانی از نیروی دموکراتیک ، مترقی وتحول طلب قاطعانه حمایت به عمل اید تا یک حکومت ملی ،دموکراتیک واداره، کارامد ، پاسخگو وخدمت گذار مردم پاه به عرصه وجود گذارد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
دافغانستان ددموکراسی اوپرمختیا د فراګیرغورځنګ ددریمی کلیزی په ویاړ
دوکتورحبیب منګل
دیوی هیوادنۍ پراخې دموکراتیکی جبهې ایجاد ، ځکه په یوه غوره او دورځې په دستور کی قرار لری چه دهیواد  خلک چه  د  ناامنی , فساد , غارت ، چور ، بی وزلۍ . بیکارۍ ، مرض ، خوارۍ ، بې قانونۍ ، ظلم ، ستم او بی عدالتی څخه ناری سوری وهی ، خپل نجات دملې  ، مترقی ، دموکرات او عدالت پلوه سیاسی خواکونو په یوالی او ددوی له لارې دیوه ځواکمن ، ملې ،دموکراتیک ، عدالت پلوه او خلکو ته خدمت ګار دولت   په جوړولو کې وینی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اوضاع سیاسی افغانستان وضرورت ایجاد یک جبهه ءوسیع دموکراتیک
دکتور حبیب منگل

کلید حل مسایل افغانستان دردستان نیرومند خود مردم این سرزمین وهمبستگی نیروهای ازادی خواه , ترقی خواه , دموکراتیک وعدالت پسنداین کشور قرار دارد . پیروزی ما دروحدت ماست .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
آزادي ، خپلواکي اوافغانستان
ډاکتر حبيب منګل
په دي ډول ليدل کيږي چه افغانستان اوافغان ولس په اوس کې هم دخپلې آزادۍ او خپلواکۍ دساتلو اودهغه داساسي موخو يعني  ديوه پياوړي ، پايښت لرونکي  او په ملي واکمنۍ متکي او ټوليزې پرمختيا ته متعهد  ، حقوقي ، مدني او پرمختللي دولت درامنځته کيدو ، جوړيدو او استقرار په  ډګر ګې دسترو چلجونو او ستونځو سره مخ دی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
د امن جرګه د امن لپاره څه بايد وګړي ؟
داکترحبيب منگل
دپاکستان دموکرات او مترقي کړۍ دنده لري چه  دتروريزم داور څخه د خپل هيواد دژغورلولپاره په جرګه کې داخبره را پورته کړي او د خپل حکومت  څخه وغواړي چه دهيواد امنيتي او نظامي اداره  دبنسټ پالو څخه چه دتروريستي کړيو تر شاه ولاړ دي  پاکه کړي . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
چشم دید از گرد هم ایی اعضای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
دوکتور حبیب منگل

دولت  دموکراتیک  وکارآمد ,نظم ،امنیت وآرامش رادرکشور به درستی تامین میکند  ؛ به کرامت انسان احترام می گذارد وحقوق اساسی وازادی های فردی واجتماعی مردم  را بدرستی تامین وحراست مینماید ؛به توسعه سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور می پردازد, نیازها ومطالبات مردم رابرآورده میسازد وسطح زندگی ورفا  شهروندان را پیوسته ارتقا می بخشد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
تاملي بر مسله وحدت ترقي خواهان افغانستان
داکترحبيب منگل

 گسترده گی از نظر پایه اجتماعی با  خصلت فرا قومی و دفاع از منافع وخواستهای اکثریت جامعه اعم  از زحمتکشان شهر وده , روشن فکران ,فرهنگیان , مدیران وماموران دولت , اهل کسبه , تجار وسرمایه داران ملی .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
درباره ضرورت تدوین استراتیژی امنیت ملی افغانستان
دوکتورحبیب منگل

ا فغانستان درناامني گسترده وكثيرالجوانب به سر می برد . تداوم وتشدید ترور, خطرافراط گرایی وخشونت سیاسی , مشکل گروه های مسلح غیر قانونی وسلاح غیر قانونی ‘ قاچاق مواد مخدر , نبود مصوونیتوامنيت فردی , اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی وتداوم دخالت خارجی حلقات معلوم الحال خارجی , که درصلح , ثبات , انکشاف دموکراتیک کشورما, منافع خودرا در خطر می بیند , عمده تری

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]