چشم دید از گرد هم ایی اعضای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
متن سخنراني در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتي در کابل
دوکتور حبیب منگل
برداشت ها , نکات نظر وپيشنهادات        نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان که در نتیجهء مساعی وکار دسته جمعی گروه از فعالان سیاسی میهن دوست , دموکرات , ترقی خواه وتحول طلب کشور پایه گذاری شده است ، اینک به سال دوم حیات خویش پا گذاشته است .          چنانچه شیر محمد بزرگر رئیس مجلس موسسان نهضت در گفت وشنودی به نشريهء مشعل چنين اظهار می نماید : " به مسرت باید گفت که در فاصله زمانی يک سال پس ازراجستر شدن , که مدتی زیادی نیست , نهضت فراگیرخوب رشد میکند وبیشترین بخشی از نیروهای بازمانده وفعال چپ - دموکراتیک کشور، سرنوشت شان رابا ان گره زده اند؛ وما اکنون دارای دستگاه وشعبات دایما فعال مرکزی هستیم وشبکه تشکیلاتی نهضت, به اکثریت قاطع ولایات وتاسطح قریه جات گسترش یافته است وفعالانه کار میکنند " .        نهضت فراگیر دموکراسی وترقی , نه فقط در داخل کشور بلکه از حمایت گستردهء فعالان میهن پرست وترقی خواه افغان درغربت وخارج کشور نیز برخورداراست ودارای سازمان ها وتشکیلات  دراتحادیه اروپا و شوروی سابق , ایالات متحده امریکا , کانادا , استرالیا وسایرکشورها می باشد .  به سلسلهء تدویر کنفرانس های نهضت فراگیر وایجاد تشکیلات در کشور های اتحادیه اروپا , اخیرا کنفرانس ساز مان نهضت درکشور هالند نیز دایر گردید .        اشتراک کننده گان کنفرانس درآغاز  بمناسبت مرگ نا بهنگام  محمود بریالی،  یک تن از بنیان گذاران وپیش کیسوتان نهضت  وچهره شناخته شدهء جنبش چپ کشور ,سابق عضو رهبری سیاسی حزب دموکراتیک خلق ورجل دولتي جمهوری افغانستان به پا خاستند ولحظهءسکوت نمودند . بدینگونه به آن مبارز شرافتمند , جسور, میهن پرست وترقی خواه ‘ صمیمانه ادای احترام به عمل آوردند . روان شان شاد ویاد شان  جاویدان وگرامی باد !       به نظر من بهترین شیوه گرامیداشت , زنده یاد محمود بریالی این است که پرچم نهضت فراگیر دموکراسی وترقی را که او درایجاد آن نقش با اهمیت وصادقانه  داشت ، برافراشته نگهداریم ودرراه تحقق مرام  نهضت فراگیر با گام های متین واراده راسخ وتزلزل ناپذیر به پیش برویم ,در جهت رشد کمی وکیفی آن با تمام نیرووفداکاری سعی تلاش ورزیم , وحدت آنرا مانند مردمک چشم  حفظ کنیم , پیوند آنرا با مردم استحکام بخشیم  وهویت چپ- دموکراتیک  وخصلت فراگیرآنرا به مثابه سنگر و کانون وحدت ويکپارچگي نیروهای میهن پرست ,دموکراتیک وترقی خواه افغانستان ,حفظ , تامین و تحکیم نمائیم.         درکنفرانس درحدود 180 تن به نمایندگی ازاعضای نهضت فراگیر درهالند  اشتراک ورزیده بودند .درمیان نمایندگان کنفرانس ازسابقه داران و شخصیت های با اعتبار جنبش ملی ومترقی کشور اعم از اعضای سابق کمیتهء مرکزی , بیروی سیاسی  وفعالین حزب دموکراتیک خلق ( حزب وطن)  ومامورین عالی رتبه دولت جمهوری افغانستان  , فعالین( سابق وکنونی) جنبش زنان وجوانان , فرهنگیان , استادان و روشنفکران کشور,حضور وشرکت داشتند .          به نظر من عضویت وحمایت تعدادی کثیری از سابقه داران و شخصیت های موثر وبا اعتبارسیاسی واجتماعی کشور ازنهضت فراګیر دموکراسی وترقی  , نه فقط به اتوریته واعتبار نهضت فراگیر در میان مردم  افزوده ,  بلکه مشروعیت آنرا بمثابه ادامه دهنده ووارث جنبش ملي ، مترقي و چپ دیروز  کشور تثبیت نموده است .       نکته ء دیگری در خور اهمیت تر کیب اجتماعی  نهضت فراگیر است  که در صفوف خویش از بالا تاپائین , شخصیت ها ی سیاسی واجتماعی ,همه اقشارجامعه , اقوام ومحلات  کشوررا متشکل ومتحد ساخته است . تنها یک چنین  سازمان سیاسی  میتواند ادعا کند که یک سازمان سراسری است . واین امتیاز به گونهء تنها از آن نهضت فراگیر شده است .         گزارش اساسی کنفرانس که واقعبینانه تهیه شده بود ؛ در فضای باز وصمیمانه وابراز نظر آزادانه  نقد وارزیابی شد . به گونهء که از موفقیت ها تقدیر وحمایت به عمل امد  وبرای بهبود بیشترامور و به ویژه در زمینه های آموزش اسناد اساسی وبهبود فعالیت تبلیغی وفرهنگی , تحکیم وحدت ورشد کمی و گسترش تماس نهضت  با کتلهء افغانهای مقیم غربت,  ایجاد ساز مانهای اجتماعی وهمکاری با اتحادیه سراسری  انجمن های پناهندگان افغان مقیم هالند , تاکید صورت گرفت  وپشنهادات سازنده در ین زمینه ها  ارایه گردید .      ابراز نظر ها  ومباحثات  پیرامون گزارش اساسی  به وضاحت نشان میداد كه اشتراك کننده گان کنفرانس برغم دوری از وطن ودشواریهای غربت به میهن آبایی خویش افغانستان‘ عشق می ورزند  وبرای پیشرفت وشگوفایی آن می اندیشند ومی رزمند. آنان به اصولیت ودرست بودن راه وداعیهء  نهضت فراگیر درراستای پیشرفت ملی واجتماعی و شگوفانی کشور , عمیقا اعتقاد دارند و به خاطر تحقق آن  می رزمند واز هیچگونه فداکاری دریغ نمی ورزند.       در بحث های کنفرانس وخارج ازآن , دررابطه به  مرامنامه  نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان  به مثابه خرد وکار جمعی  که خطوط  فکری آن, درطرح ( درباره ضرورت پایه گذاری نهضت فراگیر سیاسی )پیش کش گردید ودر فعالیت "نهضت میهنی  "پخته شد و اینک با تدوین مرامنامه نهضت فراگیر دموکراسی وترقی , به تشکل مبدل ساخته شده است , نیز سوال های مطرح گردید وبه برخی ازآن پاسخ گفته شد وتوضیحات مفصل وضروری درین مورد به آینده موکول گردید .        اما , ضرورت آن میرود که  با نوشتن مقالات , راه اندازی جلسات  تبادل نظر , سیمینارها  وغیره شیوه های معمول , دیدگاه ها واصول مرامی وخطوط اساسی مشی سیاسی تسجیل شده در مرامنامه نهضت , بیشتر شگافته و توضیح شود وبرای غنا وتکمیل آن کار شود.  مبتنی بر این ضرورت  , با ارایه برداشت ها و نکات ذیل در گفتمان مرامنامه سهم کوچک خودرا ادا مینمایم .        نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان  از نگاه دیدگاه ها واصول مرامی  ومشی ، یک     سازمان کاملا جدید سیاسی  می باشد . اما " خودرا ادامه دهنده مبارزات وجنبش های استقلال طلبانه  وتجدد گرایانه  دموکراتیک وداد خواهانه سده پیشین  کشورمیداند  ".       به باور من  نهضت  فراگیر , درصدد اعادهء هیچ یکی از احزاب وساز مانهای سیاسی سابق نمی باشد . زیرا چنین کار نه ممکن است ونه ضروری ومفید .  نهضت فراگیر , به مبارزات دلیرانه وجانبازانه نیروهای میهن پرست وترقی خواه  سابق حرمت میگذارد و دستاوردهای آنرا حفظ واستحکام می بخشد , اما اندیشه ها , مشی وشیوه های آنرا به نقد می کشد .      گذشتهء جنبش های ملی ومترقی کشور  باید به صورت واقعبینانه  نقد شود , نه اینکه  به طور ذهنیگرانه وغرض آلود ومنافع کوتاه مدت شخصی وگروهی کتمان  وتحریف گردد . مسلماٌ  که بر امروز باید تأمل کرد ووواقعیت های آنراانطوریکه هست دید ؛ اما تکامل جامعه و  حرکت به پیش را نیز نباید ازیاد برد .       نهضت فراگیر دموکراسی وترقی یک ساز مان سیاسی میهن دوست است و تامین منافع  ملی ومصالح علیای کشور ــ  یعنی حفظ و حراست استقلال , حاکمیت ملی , تمامیت ارضی  , وحدت  ملی ,یک پارچه گی , امنیت ملی , شگوفایي , بقا , رفاه و خوشبختی هرشهروند افغانستان , نیرومندی  وارتقای اعتبار بین المللی کشور , بمثابه مضمون میهند وستی  در سرلوحه مبارزه وفعالیت خود قرار میدهد .       نهضت فراگیر را عقیده برآن است که  افغانستان زماني  قادر به حراست وتامین منافع ملی شده میتواند  که با موازات تأمین  قابلیت دفاعی - امنیتی خویش , نور م ها وموازین قبول شده مناسبات بین المللی را  رعایت واحترام گذارد و مبتنی بر اصول همزیستی مسالمت آمیز , روابط  متقابلا مفید سیاسی  , اقتصادی و فرهنگی  با همسایگان و همه کشور های جهان  تامین و گسترش دهد وکمک ها  وحمایت جامعه جهانی را درراستای توسعه وپیشرفت کشور جلب نماید  وبهره ببرد .         نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان " برای ایجاد جامعه ء دموکراتیک ومدنی , مرفه وعادلانه  که بر مبنای برنامه وخط مشی علما تنظیم شده , در فرایند تحولات بنیادی ,رفرم ها وتوسعهء سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی, مرحله بمرحله وبه صورت تدریجی متحقق  میشود , مبارزه میکند" که برمبنای استقراردموکراسی واقعی ودولت دموکراتیک  متعهد  به تامین  آزادی , برابری , رفاه وعدالت اجتماعی  تحقق می یابد . جامعه دموکراتیک ومدنی :       درجامعهء دموکراتیک ومدنی اراده  ورأی مردم منبع واساس مشروعیت وحاکمیت است . اما این اراده تنها درموجوديت دموکراسی واقعی و ارگانها ونهاد هاي منتخب تمثيل ميگردد  . در دموکراسی واقعی  ,نخبه گان حاکم را اراده مردم هدایت میکند . اين نخبه گان حاکم هم  بنوبه خود در برابرمردم احساس مسوولیت می ورزند  وحساب میدهند  . آنها به خاطر کسب وحفظ قدرت مردم را  سرکوب نمی نمایند  ,  بااراده مردم که خواهان تبدیل وتغيیر حکومت شوند, تن میدهند  و اصل انتخابات آزاد , عا دلانه , منصفانه و نوبتی را تامین نموده  و توزیع , تناوب وانتقال مسالمت آمیز قدرت رارعایت می نمایند .      دموکراسی واقعی  برکثرت گرایی  ومشارکت سیاسی اتکادارد .  در موجوديت دموکراسي واقعي ،  حاکمیت سیاسی  تنها توسط اداره سیاسی, پولیس , اردو و قوه قضایه  اعمال نمی گردد , بلکه  نهاد های دموکراتیک ومدنی و شبکه گسترده ء سازمانهای  اجتماعی , اتحادیه وانجمن های غیر دولتی  , نیز بخشی از قدرت واقتدارجامعه را تشکیل میدهند .       دولت  دموکراتیک  وکارآمد ,نظم ،امنیت وآرامش رادرکشور به درستی تامین میکند  ؛ به کرامت انسان احترام می گذارد وحقوق اساسی وازادی های فردی واجتماعی مردم  را بدرستی تامین وحراست مینماید ؛به توسعه سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور می پردازد, نیازها ومطالبات مردم رابرآورده میسازد وسطح زندگی ورفا  شهروندان را پیوسته ارتقا می بخشد .       در دموکراسی واقعی , اساس دولت ها حقوقی است نه ایدیالوژیک ؛ زیرا حکومت ها , مشروعیت خودرا از قانون اخذ میکنند نه از کدام ایدیالوژی خاص .ایدیالوژیک ساختن اداره جامعه وقدرت دولتی با اصول دموکراسی واقعی مغایرت دارد .   در دموکراسی واقعي ، قانون دموکراتیک حاکمیت میکند ؛ که بر مبنای قانون گرایی مدنی ؛ تفکیک قوای ثلاثه واستقلال قوه قضایه تامین ونهادینه میشود . آزادی ,برابری و عدالت اجتماعي  مبنا ی آنرا تشکیل میدهد   .      حکومت دموکراتیک وکارآمد , امنیت و  منافع ملی ومصالح کشور راطوراطمينان بخش تامین وحراست میکند ؛ به تعهدات ومسوولیت های بین المللی خود پابند می باشد ؛ موازین قبول شده مناسبات بین المللی را رعایت مینماید ؛ با ملل وکشورها , درصلح , همکاری وهمگرایی زندگی مینماید و درصدد جستجوی دشمن بیرونی نمی باشد و به بیگانه گان  دشمنی نمی ورزد  وبه کشورديگري حمله نمی کند.       درجامعه دمکراتیک ومدنی , آزادی انسان هدف وموضوع فعالیت اجتماعی  می باشد . درین جامعه آزادی فردی, بنیاد آزادی را تشکیل میدهد و رشد آزادانه فرد شرط  رشد  همه گان است .  دراین جامعه هر کس وشخصیت بر سرنوشت خود حاکم می باشد وازطریق تأمین حقوق مدنی , سیاسی , اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی به خود گردانی میرسد .       جامعه مدنی ودموکراتیک ازلحاظ بافت اجتماعی ,  کثرت گراست ؛ وتنوع فرهنگی , اتنیکی واجتماعی  را به مثابه یک واقعیت  می پذیرد و با یکسان ساختن جبری و میکانیکی افراد که به ذات و طبيعت جوامع انسانی مغایرت دارد , سر سازگاری ندارد . دراین جامعه  انسانها و افراد جامعه از لحاظ  حیثیت وکرامت انسانی با هم برابراند و صرف نظر ازتعلقات جنسی , مذهبی , نژادی وقومی , اصل ونسب , دارايی و موقف اجتماعی  , عقیده سیاسی , تحصیل و شغل دارای حقوق برابر انسانی وشهروندی اند .      جامعه مرفه وعا دلانه       درچنین جامعه  " هر شخص به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد"  و فرد دربرابر آن جامعه ء مسوولیت ووظایف را بعهده میگیرد که رفاه اورا ممکن وتامین می نماید . به گونهء که تمام منابع وپوتانسیل مادی ومعنوی  جامعه وکشوربرای تحقق توسعه ان�         زیرا  مرا منامه ها , مشی وسیاست ها را , درتحلیل نهایی کادر ها  تحقق می بخشند و راز موفقیت ساز مان های سیاسی ترقی خواه ,منوط ومشروط به این امراست , که دارای کادر- رهبری , معتقد ومتعهد ,کاردان ,آگاه و مجرب , با تقوا وفساد ناپذیر باشند .        در جریان تبادل نظردرحلقات کوچک وخارج ازجلسه, پیرامون اساسنامه , تدویرکنگره اول نهضت  وهم چنان کنگره وحدت نیز سوال های مطر ح شد  که بنابر کمبود وقت به بحث گذاشته نشد وبرای آینده موکول گردید. به نظر من بحث پيرامون اساسنامه وتکمیل آن به خصوص ازین جهت که کنگره ازاهمیت اصولی برخوردار می باشد وکار کنگره اول درپیش است  تا یک طرح  تکمیلی را  پیش کش نمود  .      اصول مناسبات تشکیلاتی نهضت فراگیررا که دراساسنامه آن تسجیل شده , بیشترین دموکراسی ,علنیت , تعهد آگاهانه , عضويت انفرادی , وحدت سازمانی , رهبری جمعی ,  تساوی حقوق , دسپلین یکسان , انتخابی بودن همه ارگانها ومقامات ، توزیع صلاحیت ها وتناوب رهبری, پذیرش وموجودیت گرایش ها درسیاست گذاری ها ووحدت برنامه وعمل سیاسی  تشکیل میدهد  . در مطابقت  ودر چارچوب اصول متذکره :     دموکراسی  پایه زندگی ساز مانی نهضت فراگیر را تشکیل میدهد . در دموکراسی اعضای نهضت , بر سرنوشت سیاسی خویش  حاکمیت دارند واراده آنان , اساس  کارارگانها ومقا مات رهبری را تشکيل ميدهد  . همه مقا مات وار گانهای رهبری , در کنگره ها , کنفرانس ها وشوراها  از طریق رای گیری سری انتخاب ميگردد . گفتني است که هر نفر صرف  یک رای داشته  وبه گونه ء که هر کس  بتواند  اراده ورأی خودرا به درستی به کار ببرد.        در ساز مان های دموکراتیک همه اعضای ساز مان  از بالا تا پائين از حقوق مساوی وبرابر برخوردارند . رهبری  نهضت فراگير نوبتی و موقتي می باشد  . بنابر ان اصولا رهبر مادام العمر وجود داشته نمی تواند  ورهبران  , در واقع  کسانی اند که از میان مساوی ها , برای اجرای امور موقتا پیش کشیده میشوند , از کار خود گزارش میدهند واز مقام خود سوء استفاده کرده نمی توانند . اينگونه رهبران در صورت بی کفایتی و نا کامی درامور خود داوطلبانه کنار میروند ویا سبکدوش ساخته میشوند ودر صورت  سوء استفاده از مقام خود وسایر تخلفات به مجازات مواجه میگردند .       دردموکراسی گسترده وواقعی درون سازمانی , صلاحیت ها  توزیع میشوند واز تراکم وتمرکز امور در یک دست ویک مقام جلوگیری میشود و مشار کت همه درپیش برد امور تامین میگردد . رهبران  مورد حرمت  قراردارند , اما  به کیش شخصیت و سوءاستفاده از قدرت ومقام اجازه داده نمیشود  , دلبستگی به کار وفعالیت , فدارکاری و رقابت سالم در ساز مان ار تقا می یابد وتشویق میگردد ودرنتیجه شوروشوق وتحر ک به وجود می آید  وساز مان رشد میکند.       درسازمان های دموکراتیک , تلاش به عمل می آید , تا  در تصامیم کنسنسوس ویا اتفاق آرا حاصل شود ؛ اما  اگر این امر به دشواری مواجه می گردد , در ان صور ت بر مبنای اصول دموکراسی , تصامیم به اکثریت آراء صورت میگیرد واقلیت از اکثریت تابعیت میکند . واما حقوق اقليت حفظ و رعايت ميگردد .         درنهضت فراگیر دموکراسی وترقی , رهبری نوبتی است  وکسی نمی تواند بیش از دو دوره  در یک پست رهبری باقی بماند . رهبری جمعی  ( خرد جمعی واراده جمعی ) , اساس فعالیت نظری وعملی  نهضت  را تشکیل میدهد .  اعضای ساز مان از طریق  کنگره ها , کنفرانس ها , جلسات عمومی  , پشنها دات و ارایه پلاتفرم ها و غیره اشکال , در تدوین , تنظیم , تعدیل , تکمیل وسرانجام تصویب ان شرکت می ورزند وسهم می گیرند . تصامیم و اسنادی که به طور جمعی تدوین واتخاذ گردیده  , اراده همه را منعکس میسازد و محصول کار همه  است وهمه مکلف  به اجرای آن  می باشند.       نهضت فراگیر ساز مان علنی است وبطور قانونی فعالیت میکند . در علنیت  هیچ چیزی مربوط به حیات سیاسی وساز مانی نهضت از اعضا ی آن,  پنهان بوده نمی تواند .شفافیت در نظر وعمل       سازمان  حکم فرماست واعضای سازمان ازطریق ارایه گزارش های شفاف نوبتی  به طور متداوم در جریان امور وفعالیت ساز مان قرارداده میشوند وهیچگاه در برابر عمل انجام شده قرارداده نمی شوند . بدینگونه  اقلیم سالم جمعی , مبتنی براعتماد متقابل , صمیمیت , صداقت  وهمکاری تامین واستحکام می پذیرد وزمینه گروه بندی وگروه سازی جداگانه از بین میرود .       هر عضو نهضت فراگیر که داوطلبانه وآگاهانه عضویت ساز مان را پذیرفته ,در برابرساز مان  مسوول می باشد  ودر مطابقت به توان ، از کار وفداکاری درراه سازمان خود ، دریغ نمی کند . در نهضت فراگير مقرارات وموازین بر همه یکسان تطبیق می شوند .       پایه  وحدت ساز مانی نهضت فراگیر را  تشکیلات واحد وعضویت انفرادی و یگانه تشکیل میدهد.  بنابر ان ساختن  گروه  وتشکیلات جداگانه دردرون تشکیلات واحد مجار نیست وبه وجود آمده نمی تواند  . اعضای نهضت ازفعالیتهاي خود به ساز مان مربوطه گزارش داده  ودر برابر نهضت  مسوولیت داشته  وجوابگو ميباشند  .       پایه وحدت سیاسی ووحدت عمل نهضت فراگیر  را مرامنامه وا ستراتیژی سیاسی ان میسازد . به گونه ء سیاست های عمومی وجاری نهضت بر مبنای  دیدگاه ها , اصول مرامی وخط مشی, تسجیل شده در مرامنامه ساز مان  که توسط کنگره ها وار گانهای سیاست گذاری ساز مان  تدوین وتصویب میشوند , تنظیم و عملی می گردند ؛ مگر اینکه  توسط همین ار گانها تعدیل وتغيیر داده شود .       نهضت فراگیر , تنوع نظررا در زمینه سیاست گذاری وتدوین اسناد اساسی که به شکل تحریری ویا شفاهی به شکل طرح ها و پلاتفرم ها  , از نام اعضای ساز مان به طور انفرادی ویا جمعی ارایه میشوند , رسما می پذیرد  .  اما این امر نباید وحدت ساز مانی وعمل نهضت را نقض وخدشه دارسازد .  گذشته از ان  گرایش ها نباید به کدام حلقه ء تشکیلاتی دردرون تشکیلات  واحد  مغالطه گردد .       بدین گونه می توان گفت  که  اساسنامه نهضت فراگیر , مانند مرا منامه آن , به برخی ازمهمترین  مسایل مورد بحث در حیات ساز مانی وتشکیلاتی احزاب وساز مانهای چپ  پاسخ میدهد . اما  ضرورت آن میرود که بنا بر اصول وموازین متذکره , طرح موجود اساسنامه تکمیل و به کنگره اول نهضت غرض تصویب پیش کش گردد .     بنابر آن ومبتنی بر برداشت ها ونکات نظر فوق , من به این باورم که  جایگاه شایستهء تمام  تشکلات مترقي وهمه آنانیکه به خاطر"رنجهای بیکران خلق های ستمدیده افغانستان " ،استقلال و آزادی , پیشرفت و شگوفانی  , نیرومندی وسربلندی میهن محبوب ,مشترک وباستانی  ما افغانستان , اندیشیده , رزمیده و قربانی  داده اند ومی رزمند , درنهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان می باشد  .  راهکار ها و پشنهادات :        ---   مساعی متدوام برای تحکیم اعتبار و ارتقا , کارایی وقابلیت  کاری مقا مات وار گانهای رهبری نهضت ,  از بالا تاپائین از طریق بر گزیدن  وتعیین نمودن کادرهای آزموده ومعتقد ومتعهدبه راه ومرام نهضت,  کاردان, و مجرب از نگاه تجربه وستاژ سیاسی وسازمانی .         ---  حفظ و استحکام وحدت نهضت ,ازطریق تطبیق موازین اساسنامه وجوشش فکری - سیاسی, ومبارزه سالم درونی   وجلوگیری ازفعالیت فرکسیونی  وگروه سازی .         ---  تامین  دموکراسی , علنیت ورهبری جمعی از راه وطروق  , بر گزاری انتخابات به وقت معین , رعایت گزارش دهی وشفاف نوبتی , مشار کت گسترده اعضای نهضت  درتدوین مشی وسیاست گذاری ها ,جلوگیری از تراکم وتمرکز امور در یک دست ویک مقام  وساز ماندهی  جلسات تبادل نظرو نظر خواهی ها , بحث ها ومناظره ها به مثابه شیوه های آزموده شده  تامین خرد واراده جمعی .        --- ارتقای اگاهی سیاسی ومعلومات عمومی اعضای نهضت از طریق اموزش اسناد اساسی وبهبود فعالیت تبلیغی وفرهنگی  .         --- توجه متدوام به رشد کمی از طریق جلب وجذب کتله وسیعی از همرزمان دیروز که درداخل وخارج کشور از نهضت دور مانده اند ويا بی ار تباط می باشند .        --- مراجعه وتماس  و مذاکرات  به همه فعالان سیاسی همسووهمفکر به منظورپیوستن به پروسه ء  تدویر موفقانه  کنگره اول نهضت فراگیر .         ---  توسعه وتحکیم پیوند مردمی  نهضت  ازطریق کار متداوم با مردم , ایجاد ساز مانهای اجتماعی و اشتراک در انتخابات ار گانهای محلی ومرکزی  قدرت دولتی  .        --- برامد وتامین حضور درصحنه ووضعیت سیاسی  ودفاع  مستمراز منافع توده های مردم وزحمتکشان کشور .       ---  مراجعه  به همه  انانی که خواهان وحدت با نهضت فراگیرمی باشند .  چنانچه معلوم است ؛ نهضت درین زمینه طرحی شفاف ارایه نموده است وبه تطبیق ان خودرا متعهد میداند  که نکات اساسی  ان قرارذیل است:        الف: کنگره وحدت عالی ترین مرجع تامین وحدت می باشد .          ب : تشکیل کمیسیون مشترکی با تر کیب اشتراک برابر ومساوی , گروه ها واحزاب سیاسی شامل پروسهء وحدت , به منظورتدوین اسناد اساسی , نحوه انتخابات وسایر مسایل مربوط به تدویر کنگره وحدت .       ج  : ادغام وتوحید تشکیلات نیروهای شامل پروسه ء وحدت توسط کمیسیون متذکره قبل از تدویر کنگره  .         د : دعوت وتدویرکنگره وحدت, تصویب اسناد اساسی  وانتخاب  مقامات وار گانهای رهبری ساز مان واحد ,سراسری وبزرگ مطروحه .        در فرجام با درنظر داشت ,ملاحظاتی اصولی فوق  ومفاد نوشته خود , به این باورم  که  نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان یگانه انتخاب درست است  وزمان ان  فرا رسیده است که همرزمان دیرینه  وسایر  نیروهای تجدد طلب وپیشرو , آزادیخوا ، دموکراتیک وعدالت پسند کشور , با پیوستن  به پروسه ءکنگره اول نهضت فراگیر ویا  پروسه وحدت و تدویر کنگره وحدت , دین خودرا درتحقق داعیه ء همبستگی نیروها ی میهندوست و وترقیخوا افغانستان  ادا نماید . خاطر نشان میگردد که این  انتخاب نه فقط اصولی است بلکه تنها راه وراهکارممکن وعملی غرض نیل به وحدت دریک سازمان واحد , بزرگ و سراسری می باشد .  March 27th, 2007 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
متن سخنراني در همايش اعلام پلاتفرم انتخاباتي در کابل
داکترحبيب منگل
مبارزه برای توسعۀ دموکراسی  و ارتقای مشارکت مردم در حیات سیاسی یکی از اهداف اساسی  ماست. مسلما دموکراسی زمانی نهادینه میشود که مردم خود را از برکت آن در امنیت و محافظت بیابند و در سایۀ دموکراسی، خود را آزاد احساس کنند و به رفاه اجتماعی دست یابند. ما کاندیدای تحولات اجتماعی هستیم و آنچه ما را از دیگران متمایز میسازد، صداقت و پیگیری ما در  مبارزه برای عدالت اجتماعی است. بیش از هر وقت دیگر در وطن ما، مبارزه بخاطر عدالت و رفاه اجتماعی، مبارزه برای دموکراسی است. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بارک اوبا ما وضرورت استراتیژی جدید وموثر برای افغانستان
داکترحبیب منگل

به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته شود ودرانتخابات ریاستی وپارلمانی از نیروی دموکراتیک ، مترقی وتحول طلب قاطعانه حمایت به عمل اید تا یک حکومت ملی ،دموکراتیک واداره، کارامد ، پاسخگو وخدمت گذار مردم پاه به عرصه وجود گذارد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
دافغانستان ددموکراسی اوپرمختیا د فراګیرغورځنګ ددریمی کلیزی په ویاړ
دوکتورحبیب منګل
دیوی هیوادنۍ پراخې دموکراتیکی جبهې ایجاد ، ځکه په یوه غوره او دورځې په دستور کی قرار لری چه دهیواد  خلک چه  د  ناامنی , فساد , غارت ، چور ، بی وزلۍ . بیکارۍ ، مرض ، خوارۍ ، بې قانونۍ ، ظلم ، ستم او بی عدالتی څخه ناری سوری وهی ، خپل نجات دملې  ، مترقی ، دموکرات او عدالت پلوه سیاسی خواکونو په یوالی او ددوی له لارې دیوه ځواکمن ، ملې ،دموکراتیک ، عدالت پلوه او خلکو ته خدمت ګار دولت   په جوړولو کې وینی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
اوضاع سیاسی افغانستان وضرورت ایجاد یک جبهه ءوسیع دموکراتیک
دکتور حبیب منگل

کلید حل مسایل افغانستان دردستان نیرومند خود مردم این سرزمین وهمبستگی نیروهای ازادی خواه , ترقی خواه , دموکراتیک وعدالت پسنداین کشور قرار دارد . پیروزی ما دروحدت ماست .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
آزادي ، خپلواکي اوافغانستان
ډاکتر حبيب منګل
په دي ډول ليدل کيږي چه افغانستان اوافغان ولس په اوس کې هم دخپلې آزادۍ او خپلواکۍ دساتلو اودهغه داساسي موخو يعني  ديوه پياوړي ، پايښت لرونکي  او په ملي واکمنۍ متکي او ټوليزې پرمختيا ته متعهد  ، حقوقي ، مدني او پرمختللي دولت درامنځته کيدو ، جوړيدو او استقرار په  ډګر ګې دسترو چلجونو او ستونځو سره مخ دی . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
د امن جرګه د امن لپاره څه بايد وګړي ؟
داکترحبيب منگل
دپاکستان دموکرات او مترقي کړۍ دنده لري چه  دتروريزم داور څخه د خپل هيواد دژغورلولپاره په جرګه کې داخبره را پورته کړي او د خپل حکومت  څخه وغواړي چه دهيواد امنيتي او نظامي اداره  دبنسټ پالو څخه چه دتروريستي کړيو تر شاه ولاړ دي  پاکه کړي . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
چشم دید از گرد هم ایی اعضای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
دوکتور حبیب منگل

دولت  دموکراتیک  وکارآمد ,نظم ،امنیت وآرامش رادرکشور به درستی تامین میکند  ؛ به کرامت انسان احترام می گذارد وحقوق اساسی وازادی های فردی واجتماعی مردم  را بدرستی تامین وحراست مینماید ؛به توسعه سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور می پردازد, نیازها ومطالبات مردم رابرآورده میسازد وسطح زندگی ورفا  شهروندان را پیوسته ارتقا می بخشد .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
تاملي بر مسله وحدت ترقي خواهان افغانستان
داکترحبيب منگل

 گسترده گی از نظر پایه اجتماعی با  خصلت فرا قومی و دفاع از منافع وخواستهای اکثریت جامعه اعم  از زحمتکشان شهر وده , روشن فکران ,فرهنگیان , مدیران وماموران دولت , اهل کسبه , تجار وسرمایه داران ملی .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
درباره ضرورت تدوین استراتیژی امنیت ملی افغانستان
دوکتورحبیب منگل

ا فغانستان درناامني گسترده وكثيرالجوانب به سر می برد . تداوم وتشدید ترور, خطرافراط گرایی وخشونت سیاسی , مشکل گروه های مسلح غیر قانونی وسلاح غیر قانونی ‘ قاچاق مواد مخدر , نبود مصوونیتوامنيت فردی , اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی وتداوم دخالت خارجی حلقات معلوم الحال خارجی , که درصلح , ثبات , انکشاف دموکراتیک کشورما, منافع خودرا در خطر می بیند , عمده تری

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]