مصاحبه داکترحبيب منگل
مصاحبه داکترحبيب منگل نامزد نهضت فراگير برای کرسی ریاست
جمهوری در مناظره تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در کابل
مصاحبه داکترحبيب منگل نامزد نهضت فراگير برای کرسی ریاست جمهوری در مناظره تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در کابل ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گفت و شنود تازه با محترم داکتر حبيب منگل
داکتر حبيب منگل
گفت و شنود تازه با محترم داکتر حبيب منگل کانديد نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان برای کرسي رياست جمهوری افغانستان | هشت اپريل 2008 | ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
گفت و شنود با دکتور حبيب منگل
داکتر حبيب منگل
 گفت و شنود با دکتور حبيب منگل ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
دکتور حبيب منگل
دکتور حبيب منگل
گفت و شنود ويژه با دکتور حبيب منگل پيرامون کنفرانس((آينده افغانستان و رويکردهای جهاني آن)) ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
دکتور حبيب منگل
Dr. Habib Mangal interview with BBC Pashto
Dr. Habib Mangal interview with BBC Pashto ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
 دکتور حبيب منگل
Dr. Habib Mangal interview with BBC Persian
Dr. Habib Mangal interview with BBC Persian
ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]