نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
بشير دژم

 شهر کوبلنز- جرمنی

الف: در عرصه وامور جوانان؛- کار با جوانان يک مسأله نهايت با اهميت، بزرگ وقابل توجه جدی دول وحکومات است، چنانچه در گذشتهء نه چندان دور چنان بود.ايجاد بست معينيت درچوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ کنونی يک اشتباه محض بوده واين شيوه ( کاربرای جوانان با بيروکراسی های دولتی با قوانين ومقررات) هيچگونه مؤفقيتی را در بر نخواهد داشت، برای انسجام امور جوانان ايجاد وفعال ساختن( خودی) اين نسل بالنده وآينده ساز، اعم از دختر وپسر، وبوجود آوردن يک سازمان اجتماعی مستقل با بوديجه معين ودر خور توجه امکان آنرا فراهم ميسازد که جوانان گردآن جمع شوند وخود اين نهاد آزاد اجتماعی وسياسی را بنياد گذارند، در نتيجه تحرک بيشتری را به آنان به ارمغان آورد، نسل جوان را با ايجاد کلوپ های هنری، ورزشی، تربيتی، تعليمی، تشويق وحمايت از آفرينشهای شان وبدسترس قرار دادن امکانهای تخنيکی که تهيه همچو زمينه ها از طريق خانواده ها ميسر نيست، ميتوان جوانان را راضی، خشنود، وطنپرست ومعتمد به آينده نگهداشت وآنها را رشد داد، نه با ايجاد يک معينيت آنهم در چوکات يک وزارت پاسيف دولت!در مسألهء تحصل وتعليم وتربيه نسل جوان نبايد به فروگذاشت ها توافق کرد، زيرا:طبق آمار منابع وزارت تحصيلات عالی ومسلکی از جمله 90 هزار تن دواطلب ادامه تحصل در سالجاری پوهنتونهای افغانستان صرف توانايی جلب وجذب 55 هزار محصلان راداشت، که بيانگر تقريباً 50 در صد دواطلبان ميباشد، بمنظور اکمال کادری وايجاد بيس قوای بشری بائيست اين ظرفيت به هر وسيله ممکن ارتقا داده شود.

ب: امکان واگذار کردن صلاحيتهای بيشتر کاری برای رياست عمومی راديو تلويزيون ملی افغانستان وحتا ارتقاء آن تا سطح معينيت در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ کاريست در خور توجه واز آنطريق ميتوان به مؤفقيتهای آتی نايل آمد؛از آنجايی که تحت شعار دموکراسی وآزادی بيان يگانه دستگاه نشراتی وتبليغاتی کنونی در سطح دولت در رقابت شديد با ارگانها ورسانه های خصوصی مواجه شده وتاکنون بجزء از استفاده ونشخوار از آثار آرشيف پيشين، هيچ تحولی در نشرات آن بمشاهده نمی رسد، به همين دلايل در رقابت با ديگران کوتاهی های فراوان دارد وهيچگاه عرضه کننده ( خبر دست اوّل) نبوده است، مردم به ارگان نشراتی ای اعتماد بيشتر می کنند، که خود رادرآن دريابند ووسيله انعکاس واقعی خواسته ها وپيشنهاد های شان باشد، در اين صورت می توان با ايجاد مراکز در هريک از واحد های اداری دولتی اعم از ولايات ووزارت خانه ها وسازمانهای اجتماعی با نصب وتقرر يک تيم گزارشگر محلی واختصاصی به تازه ترين اخبار دسترسی پيدا کرد واين عقب مانی را جبران کرد.- بوجود آوردن يک تشکيل نشراتی تحت عنوان تبليغ ضد تبليغ در چوکات همين راديو تلويزيون تا جلو تبليغات سؤ ارگانهای خصوصی ومخالفين بيرون مرزی وداخلی را که پيوسته در صدد تخريب دولت اند زمينه آنرا فراهم ميسازد درحالی که دولت مصروف بازسازی است ولی چون مخاطبين در جريان قرار ندارند واز جزييات هيچ تحولی آگاهی ندارند، نارضايتی ها پيوسته ادامه دارد.اين راديو وتلويزيون که يگانه زبان وچشم مردم است ميتواند، ساختمان يک شاهراه را از گذاردن سنگ تهداب آن تا قطع نوار بهره برداری آن به تصوير بکشد وپيوسته به مردم وملت گزارش بدهد وهمزمان با آن متوجه باشد که کدام ارگان نشراتی ديگر تأثير گذار تر است  وچه هدفی را دنبال می کند؟ در حقيقت راديو تلويزيون ملی افغانستان بايد نقش ( وکيل مدافع دولت) را در ميان ساير نشرات ايفاء دارد وجلو هرگونه تبليغات سئو را بگيرد، از طريق اين دستگاه هيچگاهی مصاحبهء پخش ونشر نشود که در آن بگويند من نمی دانم... چرا اينطور است وغيره.در پاليسی نشراتی اين دستگاه بزرگ وبا اهميت گنجانيده شود که مخاطبين بگويند، چرا فلان کار صورت نگرفت وچگونه فلان کار صورت گرفت، علت وعوامل نابسامانی ها وبی توجهی ها طوری انعکاس داده شود که بيننده وشنونده در ختم هر برنامه ايکه به تماشای آن می نشينند، نتيجه ای را بدست آورده واعتماد بيننده را کمايی کنند، برای اين ارگان نشراتی ( همه واحد های اداری دولت  حقوق وامتيازمساوی داشته باشند).يک نمونه بارز جانبدارانه از نشرات ديگر؛  در اولين ماه های نشراتی تلويزيون جهانی آريانای کابل ( در بخش اخبار) چنين به نظر ميرسيد که در کل مملکت ما افغانستان فقط يک (وزارت زراعت با وزير آن آقای رامين است که کار ميکند ووزارت زراعت يگانه وزارتی بود که درچوکات دولت برجسته ساخته شده بود) يکسال مکمل هيچ برنامه خبری عاری از پخش حداقل يک گزارش آن وزارت نبود، در حاليکه بعد ها معلوم شد وبيننده گان مشاهده کردند وفهميدند که اصل قضيه ناشی از آن بود که آقای رامين شخص پيشنهادی بنياد بيات بوده ودرتيم کاری افغان بی سيم شامل ويکی از شُرکای اصلی اين سرمايه بود. حتا بعد ها بدون توجه به مقام وزارت شان، ايشان را از جملهء کسانی قلمداد ميکردند که مؤظف به توزيع کمکهای خيريهء بنياد بيات هستند، در حقيقت تلويزيون جهانی در خدمت صرفاً يک وزارت خانه، آنهم وزارتی که وزيرش شريک رسمی تلويزيون بود، برعکس از وزارت آب وبرق ( صرف نظر از اينکه وزيرش شخص غير مسلکی و نا کار آمد است، اماّ مجموع وزارت شايد چنين نبوده باشد) پيوسته به ضديت ونفرت ياد آور ميشد، وهمچنان از ساير وزارتخانه ها در هر ششماه يک خبر آنهم بدون تصوير وتفصيل!اين شيوه نمايانگر آنست که توجه به راديو و تلويزيون ملی که زبان وچشم ملت است، از مهم ترين مسايلی ايست که بايد در محراق توجه قرار داشته باشد. در حکومت آينده راديو وتلويزيون ملی بايد با چنين پاليسی ها وداع کند وبراين نوع برخورد شخصی، گروهی ومنطقوی خط بطلان کشيده شود وچنين موازنه ها در آن رعايت وحفظ گردد.دهها مورد ديگر مانند تربيه مسلکی نطاقان وبرنامه سازان، معيار های گماشتن اشخاص در تلويزيون ملی که سيمای تمام نمای کشور است، خود کفايی  ويا  تمويل دولتی تلويزيون ملی در برابر ما قرار دارد که بعداً ميتوان پيرامون شاخصهای آن به تفصيل پرداخت.

ج: در عرصه فرهنگی مسأله ايجاد يک مرکز واحد موسيقی  از مسايل مبرم وضروری است؛اکنون موسيقی در افغانستان از دستهای مختلف وتشبث های متنوع ، بدون برنامه وپلان پخش ميگردد، موسيقی خارجی در اين حالت بصورت حتمی جاگزين موسيقی اصيل وملی افغانی ميگردد ونتيجه اين بی توجهی امروزی دهسال بعد محسوس خواهد بود.در کليه عرصه های هنری منجمله موسيقی راه اندازی کانکور ها، فيستوالها ومسابقات آزاد با جوايز بزرگ فرهنگی ومادی ميتواند در رشد  وتشويق هنرمندان در ايجاد آفرينشهای هنری ايکه اعتبار ملی داشته باشد می انجامد، به چنين آثار هر دولت نيرومند نيازمند است.

د: در مورد حفظ آثار تاريخی، موزيم ها وآرشيف ملی وارگانهای مشابه آن:از چندی بدينطرف به ابتکار!! وزارت اطلاعات وفرهنگ ومشوره منابع خارجی آثار موزيم ملی که سرمايه ملی کشور است، جهت نمايش در کشورهای خارجی آنهم غرض ( بدست آوردن عوايد!) از کشور خارج گرديده ودر سالونها ونمايشگاهای فرانسه، هالند، امريکا وکانادا طور مؤقتی به نمايش گذاشته ميشوند، اينکار در هيچ کشور جهان مروج نيست وبا هيچ نورم حفظ آثار تاريخی همخوانی ندارد، زيرا:1-با انتقال اين همه آثار مهم وبا اهميت از طريق ترانسپورتهای هوايی ويازمينی وبحری، خطراتی غير قابل تصور و پيش بينی وجود دارد که ممکن در اثر يک سانحه هوايی يا بحری ويازمينی در يک لحظه تمام آثار تاريخی ما نابود ومحو وبه خاکستر مبدل شود، که به هيچ قيمتی عوايد نمايش آن نمی تواند خساره وارده را جبران کند.2-وقتی آثار تاريخی موزيم به نزد سياحان انتقال وبه نمايش گذاشته شد، ديگر کدام سياحی حاضر به سفر به کشور ما خواهد شد؟  که خود ضربه مهلکی ايست بر پيکر صنعت جهان گردی وتوريزم در افغانستان.پس نيازمندی محسوس است که دولت دموکراتيک آينده در پاليسی کلتوری وفرهنگی خويش از ميان برداشتن چنين خلا ها را جداً در نظر داشته باشد.هرچند مطالب تفصيلی فراوان وجود دارد، اما بخاطر ضيقی وقت که شنيدم پلاتفورم در پايه اکمال است آنرا فشرده تقديم نمودم، اميد توانسته باشيم دين حداقل خود را درراستای غنای پلاتفورم انتخاباتی دوست گرانقدر داکتر منگل اداء نموده باشم.                                       

         با تقديم احترام دوستانه

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
بشير دژم
در حکومت آينده راديو وتلويزيون ملی بايد با چنين پاليسی ها وداع کند وبراين نوع برخورد شخصی، گروهی ومنطقوی خط بطلان کشيده شود وچنين موازنه ها در آن رعايت وحفظ گردد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بخاطر پیروزی حبیب منگل بکوشیم
نوشته :دکتر غلام محمد ( اسد ) محسن زاده
نهضت فراگیر بهترین برنامه وشایسته ترین نامزد را به مردم ارایه داشته است .

پیشکش کردن بهترین فرد و بهترین برنامه شامل مطالبه های محوری مردم  از سوی هواخواهان ترقی وپیشرفت وطن ،  نشان میدهد که نیروی ترقی و تجدد با دست خالی به این نبرد نرفته و برنامه مردمی ، نامزد سرشناس و نیک نامی  امید و باور به پیروزی را قوی ترساخته است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [7]
دجمهوری ریاست په ټاکنو کې دملي ـ دموکرات  ځواکونو دګډون  اړتیا
غورځنګ

دافغانستان په اوسنۍ سیاسی او ضاع او شرایطو کې نباید دپوره آزادو ، دموکراتیکو او منصفانه ټاکنو  انتظار ولرو . او دا هم سمه ده  چه په روانو ټاکنو کې دزور اوزرو د خاوندانو  په برابر کې د دموکرات او مترقی ځواکونو بریالیتوب مشکل او حتا ناشونۍ ښکارې  . خو له یاده باید ونه ایستل شی چه  سیاسی او اجتماعی پروسې دهیچاه په کنترول کې ندي ، او یوازې دی ته اړتیا ده چه وطنپال اومترقی ځواکونه یو موټۍ او متحدانه مخامخ مسالمت امیزی مبارزې او سترو سیاستونو میدان ته راووزی ، او افغان ځوریدلي ملت ویش او په حرکت راولی  تر څو خبله رایه او اراده سمه وکاروی او خپل برخه لیک په خپله وټاکي  .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حبیب منگل حبیب مردم افغانستان است
عبدالو کیل کوچی

پیام نامزدی داکتر حبیب منگل درحقیقت لبیک گفتن به خواست های دیرینه مردم رنجدیده کشور ساکن در شهر ها ، قرا وقصبات ،کوچه ها وپس کوچه ها وروزنه ایست  که درکلبه های فقیرانه  وسربلند مردم ما در ردره های زیبای دورافتاده پامیر  ،کنرها ولغمان ،بامیان وجوزجان ،هرات وپکتیا ،غزنی ننگرهار ،قندهار وزابل لوگر هزاره جات وقله نشینان غیور هندوکش وشمشاد وبابا  وآسمایی وهری ارغنداب وفیروز کوه این قله های سربقلک کشیده ومیراث آریانای کبیر درسراسر کشورعزیز ما افغانستان است که اکثریت عظیم توده های میلیونی کشور رادر آغوش خود پرور ش داده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
از وحدت عمل به سوی کنگره واحد
ديپلوم انجنير سليم صابری
عدم حضور فعال و نيرومند ما در وضعيت سياسی کشور باعث استحکام بيشتر مواضع ارتجاع می شود. حرف مشهور است در جائيکه ما حضور نداريم، ديگران کار شانرا ولو در مسير خلاف منافع مردم باشد انجام می دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده
نصيراحمدصديقي

نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان  اشتراک در مبارزات انتخاباتی را یکی ازمسایل اصولی و پرنسیپی مطرح نموده است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ما پیروز هستیم
میرمحمده شاه "رفیعی"

ما همه همراه با حبیب منگل شجاعانه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان طبق شرایط موجود در پرتو احکام قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان به پیش خواهیم رفت ما در این راه به حمایت مردم افغانستان و تمام نیروهای ملی و دموکراتیک و تحول طلب ازین اقدام شجاعانه و پر اهمیت نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و شخص حبیب منگل به مثابه  فرزند صدیق و وفادار مردم و سپاهی دلیر نهضت اطمینان و اعتماد راسخ داریم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
در جوئیکه آب رفته باز خواهد رفت
فخرزاد

جلسه عمومی موسسان نهضت ترقی , دموکراسی فراگیر افغانستان بتاریخ 24/12/1387 محترم دکتور حبیب منگل یک تن از پیشتازان این نهضت را غرض کاندید شدن ریاست جمهوری که در سال 1388 در نظر است تصویب و به تاریخ 27/12/1387 معرفی نمود بعد از نشر اعلامیه نهضت درین رابطه اکثریت شنونده گان و شهروندان تصامیم فوق را فال نیک غرض رسیدن به تامین صلح ثبات پنداشته و یک گام جسورانه حرکت به موقع بسوی ترقی , دموکراسی خوانده اند .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]