نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
نصيراحمدصديقي
درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در برج میزان  سال آینده برگزار گردد ، فعالیت احزاب تشکل ها ، گروه ها ، اجتماعات  سیاسی و مردمی در کشور بطور قابل ملاحظه ای افزایش  یافته و با گذشت هر روز افراد و اشخا ص مختلف کاندیداتوری شان را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام میدارند .بحث ها و گفتمان وسیع در بین حلقات مطرح کنونی بالای پروسه ای انتخابات و به خصوص بالای واژه های آماده گی آزادی و شفافیت دموکراسی  تفاهم بین الافغانی ، حقوق اتباع ، مصونیت ، امنیت و نظارت در جریان بوده و پیش برده میشود،انتخابات آینده ریاست جمهوری بی تردید یکی از پر چالش ترین انتخابات نه فقط در تاریخ انتخابات کشور بلکه در سطح کشور های منطقه خواهد بود.فقدان امنیت ، فقر گسترده ،  فساد اداری و سیاسی ، موجودیت گروه های که میتواند با اعمال فشار و تهدید در جریان پروسه انتخابات اثر بگذارند، فرقه گرایی قومی و نژادی و دها مشکلات دیگر نگرانی های زیادی را پیرامون شفافیت  حتی نسبی  انتخابات آینده بر انگیخته است که نمی شود آنرا نادیده گرفت. چشم انداز دمو کراسی در افغانستان با موجودیت نیرو های موجود داخل  و جوار حاکمیت چون اپوزسیون قدرت در وجود جبهه ملی و یا نهاد های دیگر چون حضورعناصر واپسگرا مافیای مواد مخدر  قاچاقبران حرفوی قوماندانهای مسلح که با تاسف حضور شان در دستگاه رهبری دولت و در اکثریت رده های آن چون تار عنکبوت ریشه دوانیده اند ، موجودیت دستگاه های اطلاعاتی کشور های همسایه  رقابت های کشور های بزرگ و عدم تغییر در استراتیژی کشور های غربی ناتو بخصوص   انگلیس و امریکا روشن دیده نمیشود که بدون شک پدیده دموکراسی و شفافیت کار زار انتخابات را تحت سوال قرار داده است.  به همین ترتیب مسئله مشارکت وسیع مردم در پروسه انتخابات که بدون شک ضمانت و مشروعیت آنرا تقریبآ صحه میگذارد ، سوال دیگریست در برابر کاندیدان در جریان انتخابات ریاست جمهوری که در سال1383خورشیدی برگزار شد  تقریبآ در80 فیصد قلمرو کشور امنیت و حاکمیت برقرار بود و مردم با علاقمندی و عطش بی پایان که نسبت به تغییر بنیادی در تمام شئون زنده گی شان داشتند با اعتماد به تحقق شعار های دولت مبنی بر تحقق دموکراسی ، رشد نهاد های جامعه مدنی ، آزادی بیان ، حاکمیت قانون و شایسته سالاری و خوشبینی نسبت به آینده مینگریستند و حضور و وعده کمک های مادی و معنوی جامعه جهانی را در امر تامین صلح و ثبات باز سازی و احیای مجدد کشوردر جهت حفظ و تامین حاکمیت ملی و حفظ منافع ملی کشور تصور مینمودند ، سهم شایسته و مشارکت گسترده ای شانرا در کار زار انتخابات ریاست جمهوری به نمایش گذاشتند و امید وار بودند ، تغییر مثبت در وضعیت زنده گی ملیونها انسان وطن بوجود خواهد آمد ، اما با تاسف که همه امید ها و آرزوهای شان در طی این پنج سال ریاست جمهوری به هدر رفت وجز یآس و نومیدی بدبختی وفلاکت چیزی دیگر به ارمغان نیاورد. نا امیدی مردم نسبت به عدم بهتر شدن وضع زنده گی شان عدم توانایی دولت در  عرصه های سیاسی اقتصادی فرهنگی و عمدتآ امنیتی موجودیت حدود 60 فیصد زنده گی شهروندان کشور زیر خط فقر و دهها پدیده منفی دیگر  سبب گردیده که اعتماد مردم نسبت به حاکمان و دست اندر کاران سیاست نیرو های جهادی ، ارگانهای ثلاثه دولت و حامیان بین المللی شان خدشه دار گردد ، که به یقین چالش های عمده و اساسیست در کار زار انتخاباتی قریب الوقوع.باید ابراز نمود که مردم ما تجارب تلخ و پیامد های منفی حکومت های جهادی  طالبی  و دموکرات های به اصطلاح غربی را با گوشت و پوست خود لمس نموده وخاطرات  بینهایت ناخوشایند از انها با خود دارند و دیگر فریب به اصطلاح باغ های سرخ و سبز را نخواهند خورد وبا حضور دوباره چهره های به اصطلاح تکنوکرات ویا جهادی حاضر نخواهند شد رآی خود را به  صندوق بریزند ، اینجاست تا سازمان ملل متحد ، کشور های غربی و تمویل کننده  حامیان خارجی وبه خصوص امریکایی هااز روند نا موفق سیاست گذاری های شان  در طی سالیان اخیر و عمدتآ در طی پنج سال گذشته در افغانستان بیاموزند و در صدد راهکار های جدیدی برآیند تا فشار های وارده از جانب  دولت   های مطبوع شان وانتقادات نیرو های سالم اندیش و نهاد های بین المللی را کاهش داده ، وعده های شانرا که بهبود زنده گی مردم ما و ایجاد جامعه دموکراتیک است عملی نموده  و بار دیگر تجربه ناکام کنفرانس بن را که بدون حضور و مشارکت نماینده گان واقعی مردم راه اندازی گردیده بود و ناکامی پروسه مذکور بعد از طی هفت سال  با ساز وبرگ نهایت زیاد و مصارف ملیونها دالرمشهود است تکرار نکرده با  گام عملی در راستای دموکراتیزه ساختن حیات کشور ما با اتکاه به نیروی اصلی و نماینده گان واقعی زحمتکشان وطن مان زمینه انتخابات واقعی و بدون فشار مداخله و دستبرد را بطور شفاف تحت نظارت نهاد های واقعآ بیطرف جهانی مساعد سازند.گذار افغانستان از منازعه جاری به صلح و توسعه پایدار یک پروسه دولت سازی را میطلبد که نیاز طی کردن مراحل گوناگون را مینماید حکومت داری خوب در حقیقت باید خواست و توانایی یک ملت را تجسم عینی ببخشد و این امر به اراده واقعی مردم ارتباط میگیرد زیرا اراده مردم منبع واساس قدرت حکومت و حاکمیت ملی را تشکیل میدهد این اراده در نظام مبتنی بردموکراسی و استقرار دولت دموکراتیک تآمین میشود به گونه که حکومت ها مشروعیت خود را از رای مردم و انتخابات آزادانه و منصفانه  نوبتی و از قو انین که توسط نمایندگان مردم وضع میشود  اخذ مینماید اما باید تاکید نمود که دموکراسی روندی است که متناسب با ظرفیت ها و توانمندیهای مردم و نماینده گان واقعی شان در محدوده معین میتواند آغاز شود ، رشد کند وبه پختگی برسد برای تحقق دموکراسی ابزار و وسایل مناسب با دموکراسی  لازم است به اتکاه با ضرب المثل مشهور که مار کبوتر نمی زاید  با دیکتاتوری  استبداد و پیشکش نمودن افراد  احزاب و تنظیم های   که خود به دموکراسی عقیده ندارندجامعه دموکراتیک را نباید انتظار داشت ، دموکراسی مولود انتخاب و عمل مردم افغانستان می تواند باشد نه چیزی دیگر دموکراسی باید توسط مردم افغانستان مبتنی بر خواست آگاهی و عزم و اراده مردم افغانستان و همکاری و مساعدت بیغرضانه جامعه جهانی عملی و پیاده گردد  اینجاست که رسالت مردم و نمایند گان مردم در وجود احزاب نهاد ها ی ملی  مردمی و دموکراتیک  عدالت  پسند وترقی خواه در راستای این امر  انسانی از اهمیت بسزای برخوردار میگردد ، که با اندوه و تاسف زیاد باید اذعان نمود که بنابر دلایل گوناگون حضور چنین نیرو ها بنابر پراگنده بودن شان و یک رشته عوامل دیگر  در وضعیت کنونی کشور کم رنگ و غیر  محسوس است که باید بطور جدی و عملی بنابر وضعیت موجود کشور به ان  توجه مبذول گردد ،  زیرا عدم حضور فعال یک التر ناتیف نیرومند دموکراتیک و مترقی و عدم حضور نیرو های ترقی خواه صلحدوست و کار آگاه و از خود گذر  صادق و وطندوست در تعاملات موجود سیاسی کنونی کشور ما  موازنه را در عرصه سیاسی به نفع نیروهای تروریستی  جنگ طلب و واپسگرا که بصورت کل وضع کشور را در مسیر خطر ناک و فاجعه بارموجود که منافع و بقای آنها در آن مضمر است سوق میدهد  بنآ ضرور پنداشته میشود تا خلای عدم حضور نیروهای صلحدوست و ترقی خواه در وضعیت کنونی سیاسی جامعه ما با تشریک مساعی  احزاب  سازمان ها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب دموکراتیک خلق افغانستان  حزب وطن  متحدین سیاسی دیروز  آن و تمام احزاب سازمانها  گرایش ها و حلقات جدا شده از پیکر احزاب وطندوست دیروز و امروز و تمامی وطنپرستان و آگاهان سیاسی جامعه ما که به خاطر انسان و انسانیت می اندیشند با ایجاد جبهه متحد ملی میهنی وطنپرستان و ترقی خوا هان پر  نماید و در شرایط و اوضاع فعلی مبارزه برای نیل به یک جبهه متحد ملی که در بر گیرنده نماینده گان سیاسی اقشار اجتماعی و روشنفکران کشور باشد زمینه های ایجاد یک پارلمان منتخب و دموکراتیک و ایجاد حکومت و دستگاه دموکراتیک را که از اهداف  ملی و دموکراتیک ومیهنی  است ،هرچه بیشتر مساعد میسازد تااهداف ملی و انسانی و وطنپرستانه را  به تحقق رسانید البته ایجاد جبهه ویا نهاد های دیگر که درجهت تجمع نیرو های ترقیخواه و وطنپرست مثمر واقع میگردد وظیفه خواهد داشت تا با برنامه ریزی دقیق و پلاتفرم مشخص با حضور واحد و همبسته در صحنه سیاسی کشور برای کارزار انتخاباتی که منافع اکثریت مردم  انعکاس  یابد خود را عیار و آماده سازد  زیرا حضور در وضعیت کنونی به نیاز مبرم مبدل گردیده است.  یکی از مسایل دیگر که در برابر نیرو های وطنپرست و ترقیخواه در وجود احزاب سازمانها حلقات و شخصیتهای مستقل سیاسی  قرار دارد مسئله حضور ومشارکت در کار زار انتخابات ریاست جمهوری میباشد که نیاز به گفتمان گسترده شفاف با درک از وضعیت کنونی کشور و منافع ملی ما   دارد ، زیرا عده ای را  عقیده بر اینست که هر نوع حضور و اشتراک در پروسه  انتخابات ریاست جمهوری بیهوده و ضیاع وقت است زیرا سرنوشت انتخابات به اراده مردم نبوده بلکه این دیگرانند که تصمیم میگیرند اما کمیت قابل ملاحظه آگاهان سیاسی عدم حضور  نیروهای ترقی خواه و صلحدوست را در وضعیت اسفبارکشور که نتیجه کارکرد های ناموفق دست اندر کاران کنونی حاکمیت و اپوزسیون قدرت در حاکمیت وخوشباوری ، عدم داشتن استراتیژی دقیق و عدم درک واقیعت های افغانستان بوسیله جامعه جهانی  بوجود آمده را بسود منافع ملی وسرنوشت غم انگیز توده های ملیونی کشورندانسته و نبود نیروهای عدالت پسند وترقیخواه  مجرب صادق وکار آگاه  را میدان دادن به حضور مجدد گروه های واپسگرا مفسد جنگ سالار، منفعت جو مافیای مواد مخد ر ، وابستگان واعضای  گروه های اشوبگر وتروریستهای القاعده  طالبان و  دست درازی آشکار و نهان استخبارات منطقه و جهان تلقی نموده ، نه تنها حضور ومشارکت گسترده نیروهای وطندوست وترقیخواه را درکارزار انتخابات ریاست جمهوری ضرور میدانند ، بلکه خواهان پیشکش نمودن کاندید واحد نیروهای ترقیخواه اند که لازمست در زمینه تصمیم دقیق و واحد را با در نظر داشت منافع ملی کشور اتخاد نمایند .و اگر سیاست نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را در زمینه انتخابات ملاحظه نماییم اشتراک در مبارزات انتخاباتی را یکی ازمسایل اصولی و پرنسیپی مطرح نموده است چنانچه درمرامنامه نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان چنین میخوانیم" اراده مردم منبع و اساس قدرت حکومت و حاکمیت ملی را تشکیل میدهد  این اراده در نظام مبتنی بر دموکراسی و استقرار دولت دموکراتیک تآمین می شود  به گونه که حکومت ها مشروعیت خود را از رآی مردم و انتخابات آزادانه  منصفانه نوبتی واز قوانین که توسط نماینده گان مردم وضع می شود اخذمی نماید" به تآسی از این اصل است که اشتراک فعالانه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری  پارلمانی ، ولایتی ، ولسوالیها و شاروالیها بخاطر حضوردر وضعیت سیاسی کشورومطرح کردن نیروهای ترقیخواه که پوتانسیل و ظرفیت های قابل حساب در اختیار دارد ، برای انجام وظایف بزرگ ملی میهنی که خواست ملیونهاهموطن بلاکشیده ای ماست امریست ضروری ، بنآاز دید من  برای انجام این امر شریفانه و مبرم ضرور پنداشته میشود تا نیروهای صلحدوست ترقیخواه وطنپرست کشور وبخصوص احزاب سازمانهاحلقات و تمام نیروهای وطنپرست بمنظور حضور یابی در وضعیت کنونی کشور و ادای  دین وطنی شان در برابر ملت با سهمگیری فعال در کار زار انتخاباتی ریاست جمهوری و پارلمانی نقش خود را بمثابه نیروی که باید همه ای نابسامانی های موجود را همرا با علل و عوامل آن در بین جامعه توضیح و تشریح نماید ادا نمایند ، زیرا جائیکه وطنپرستان واقعی حضور نداشته باشد ، عناصر فرصت طلب  منفعت جو  واپسگرا معامله گر اجیر وخود فروخته و وابسته به بیگانه زمینه رشد وقوام  پیدا خواهند کرد ، این مهم نیست که این نیروهای دموکرات وترقیخواه در کارزار انتخاباتی که شفافیت و علنیت آن از قبل معلوم است برنده میشوند یا خیر امامهم این خواهد بود که این نیروها بعد از رکود و خاموشی طولانی  بمثابه خدمتگذاران واقعی مردم افغانستان برای انجام رصالت وطنی و انسانی خویش وبخاطر مرحم گذاری بالای زخم های ملیونها انسان رنجور وزحمتکش کشور بار دیگر بطور خود جوش ، متحد و یکپارچه در عرصه سیاسی کشور حضور به هم میرسانند و با ارایه و پیشکش نمودن برنامه و پلاتفرم دقیق کاری که در برگیرنده تمامی عرصه های شئون زنده گی جامعه ما اعم از سیاسی اقتصادی اجتماعی باشد گام عملی بگذارند ، بدون شک در این پروسه مشکلات فراوان وجود خواهد داشت که با درایت حوصله مندی بدون خود محوری ، تفاهم و یکدیگر فهمی میان  نیروهای ترقیخواه و وطنپرست میتوان بالای همه دشواری ها غلبه کرد وبه موفقیت انجامید اما چیزی که مهم است آغاز این گفتمان بطور گسترده با موجودیت تمامی نیروهای مطرح سیاسی ترقیخوا ه کشور ف برای تصمیم گیری بالای مسایل اساسی کشور  وگذاشتن  گام عملی در این پروسه از اهمیت بسزای برخوردار است. ازدیدمن برای گذاشتن گام عملی در کارزار انتخابات  ضرور پنداشته میشود تا از راهکار های زیرین در صورت امکان استفاده صورت گیرد: _ ایجاد ستاد واحد متشکل از نماینده های تمام نیروهای ترقیخواه  ، وطنپرست ، دموکرات و صلحدوست ، اعم از احزاب سازمانها حلقات و شخصیت های مستقل و وطنپرست در داخل کشور جهت تصمیم گیری در زمینه نحوه اشتراک در کارزار انتخابات._تنظیم پلاتفرم دقیق علمی وعملی بادر نظر داشت واقیعت های موجود کشور  جهت ارایه به حضور مردم ، ایجاد صندوق مالی بمنظور جمع آوری اعانه ازاحزاب سازمانها حلقات وتمامی روشنفکران  و وطنپرستان ، تجارملی و سرمایه داران ملی بخاطر انجام کمپاین انتخاباتی کاندیدان،ایجاد گروپ کاری بخاطر سازماندهی دقیق پروسه های انتخاباتی ._ایجاد گروپ واحد تبلیغاتی بمنظور تنظیم شعار ها پلاکات ها  راه اندازی میتنگ ها ، محافل و گردهماهی ها بخاطر توضیح وتشریح برنامه های کاندیدان ._راه اندازی تماس های سودمند با سازمانها و نهاد های مربوط سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی ذیدخل در امور افغانستان و احزاب و نهاد های مترقی جهانی ، بخاطردریافت  مجوز مشارکت مهاجرین  خارج از کشور بخصوص مهاجرین اروپا و امریکا و تحت فشار قرار دادن دست اندر کاران داخلی پروسه انتخابات در داخل کشور، زیرامشارکت مهاجرین در تعین سرنوشت شان در داخل کشور از طریق ایفای سهم شان در پارلمان و سایر نهاد های انتخابی از اهمیت بسزابرخوردار می باشد._جهت شفافیت پروسه انتخابات ضرور است تا فشار لازم از طریق نوشته ها یادداشتها مصاحبه ها و مراجعات به نهاد ها و احزاب مترقی و کشور های جهان صورت گیرد تا انتخابات افغانستان تحت نظر و نظارت بین المللی برگزار گردیده واز شفافیت لازم برخوردارگردد.

در خاتمه باید یادآورشد که درک دقیق و عینی  از شرایط داخل کشور جهت تصمیم گیری بخاطر سهمگیری شایسته در کارزار انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی از جمله وظایف  است که  در برابر نیرو های ترقیخواه  افغانستان قرار دارد ، تا  جایگاه شایسته خود را دربین ملت و تمام نیرو های مطرح داخل کشور دریابند  ، ما معتقد هستیم که دموکراسی  ساختار ی آماده شده نیست وبه یکباره گی  در جوامع پیاده نمیشود  ، بلکه فرایند ی است تاریخی وطولانی که حضور شعور و آگاهی مردم پشتوانه آنست.


February 15th, 2009

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
بشير دژم
در حکومت آينده راديو وتلويزيون ملی بايد با چنين پاليسی ها وداع کند وبراين نوع برخورد شخصی، گروهی ومنطقوی خط بطلان کشيده شود وچنين موازنه ها در آن رعايت وحفظ گردد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بخاطر پیروزی حبیب منگل بکوشیم
نوشته :دکتر غلام محمد ( اسد ) محسن زاده
نهضت فراگیر بهترین برنامه وشایسته ترین نامزد را به مردم ارایه داشته است .

پیشکش کردن بهترین فرد و بهترین برنامه شامل مطالبه های محوری مردم  از سوی هواخواهان ترقی وپیشرفت وطن ،  نشان میدهد که نیروی ترقی و تجدد با دست خالی به این نبرد نرفته و برنامه مردمی ، نامزد سرشناس و نیک نامی  امید و باور به پیروزی را قوی ترساخته است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [7]
دجمهوری ریاست په ټاکنو کې دملي ـ دموکرات  ځواکونو دګډون  اړتیا
غورځنګ

دافغانستان په اوسنۍ سیاسی او ضاع او شرایطو کې نباید دپوره آزادو ، دموکراتیکو او منصفانه ټاکنو  انتظار ولرو . او دا هم سمه ده  چه په روانو ټاکنو کې دزور اوزرو د خاوندانو  په برابر کې د دموکرات او مترقی ځواکونو بریالیتوب مشکل او حتا ناشونۍ ښکارې  . خو له یاده باید ونه ایستل شی چه  سیاسی او اجتماعی پروسې دهیچاه په کنترول کې ندي ، او یوازې دی ته اړتیا ده چه وطنپال اومترقی ځواکونه یو موټۍ او متحدانه مخامخ مسالمت امیزی مبارزې او سترو سیاستونو میدان ته راووزی ، او افغان ځوریدلي ملت ویش او په حرکت راولی  تر څو خبله رایه او اراده سمه وکاروی او خپل برخه لیک په خپله وټاکي  .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حبیب منگل حبیب مردم افغانستان است
عبدالو کیل کوچی

پیام نامزدی داکتر حبیب منگل درحقیقت لبیک گفتن به خواست های دیرینه مردم رنجدیده کشور ساکن در شهر ها ، قرا وقصبات ،کوچه ها وپس کوچه ها وروزنه ایست  که درکلبه های فقیرانه  وسربلند مردم ما در ردره های زیبای دورافتاده پامیر  ،کنرها ولغمان ،بامیان وجوزجان ،هرات وپکتیا ،غزنی ننگرهار ،قندهار وزابل لوگر هزاره جات وقله نشینان غیور هندوکش وشمشاد وبابا  وآسمایی وهری ارغنداب وفیروز کوه این قله های سربقلک کشیده ومیراث آریانای کبیر درسراسر کشورعزیز ما افغانستان است که اکثریت عظیم توده های میلیونی کشور رادر آغوش خود پرور ش داده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
از وحدت عمل به سوی کنگره واحد
ديپلوم انجنير سليم صابری
عدم حضور فعال و نيرومند ما در وضعيت سياسی کشور باعث استحکام بيشتر مواضع ارتجاع می شود. حرف مشهور است در جائيکه ما حضور نداريم، ديگران کار شانرا ولو در مسير خلاف منافع مردم باشد انجام می دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده
نصيراحمدصديقي

نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان  اشتراک در مبارزات انتخاباتی را یکی ازمسایل اصولی و پرنسیپی مطرح نموده است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ما پیروز هستیم
میرمحمده شاه "رفیعی"

ما همه همراه با حبیب منگل شجاعانه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان طبق شرایط موجود در پرتو احکام قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان به پیش خواهیم رفت ما در این راه به حمایت مردم افغانستان و تمام نیروهای ملی و دموکراتیک و تحول طلب ازین اقدام شجاعانه و پر اهمیت نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و شخص حبیب منگل به مثابه  فرزند صدیق و وفادار مردم و سپاهی دلیر نهضت اطمینان و اعتماد راسخ داریم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
در جوئیکه آب رفته باز خواهد رفت
فخرزاد

جلسه عمومی موسسان نهضت ترقی , دموکراسی فراگیر افغانستان بتاریخ 24/12/1387 محترم دکتور حبیب منگل یک تن از پیشتازان این نهضت را غرض کاندید شدن ریاست جمهوری که در سال 1388 در نظر است تصویب و به تاریخ 27/12/1387 معرفی نمود بعد از نشر اعلامیه نهضت درین رابطه اکثریت شنونده گان و شهروندان تصامیم فوق را فال نیک غرض رسیدن به تامین صلح ثبات پنداشته و یک گام جسورانه حرکت به موقع بسوی ترقی , دموکراسی خوانده اند .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]