حبیب منگل حبیب مردم افغانستان است
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
عبدالو کیل کوچی
  خبر کاندید محترم داکتر حبیب منگل در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نویدالهام وآرزوها ی مردم افغانستان درسراسر کشور طنین افگنده است .  چندی قبل مجلس موسسان نهضت فراکیر دموکراسی وترقی افغانستان در جلسه تاریخی خویش مصوبه ای را درزمینه اشتراک فعالانه در دومین انتخابات ریاست جمهوری  به تصویب رسانید که بر اساس ان محترم داکتر حبیب منگل شخصیت سیاسی واجتماعی ، دیپلومات شناخته شده  واز جمله فعالین نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان  به کرسی ریاست جمهوری بحیث کاندید نهضت معرفی معرفی گردید .واین در حالیست که بنا به فرموده  محترم شیرمحمد بزرگر ریس مجلس موسسان نهضت فراگیر، از لحاظ زمانی این مقطع دارای اهمیت ویژه ای میباشد .کشور در آستانه دگر گونی  سیاسی در برابر تحولات سیاسی مهم قرار دارد .مردم افغانستان شرایط دشوار جنگ وخون ریزی ،فقر وبد بختی ،مرض وگرسنگی ،جهل واستبداد و دیگر شرایط دشوار و طاقت فرسا را متحمل گردیده و با آن دست وپنجه نرم میکننددوام مداخلات از خارج حملات تروریستی وتحمیل جنگ درکشور ، وضع امنیتی شکننده ، ضعف اداره و ناکافی بودن توان دفاعی در مجموع سکنه کشور را به خطر جدی روبرو ساخته است .در چنین شرایط مهم سهمگیری نهضت درانتخابات وکاندیدای محترم حبیب منگل در کرسی ریاست جمهوری افغانستان در حقیقت پاسخ مثبتی است بر آرمانهای تاریخی مردم مستضعف افغانستان که از سالیان  متمادی در انتظارش بودند.کاندید ومعرفی محترم داکتر حبیب منگل در پیشگاه مردم افغانستان در واقع پیام روشن خدمت گزاری برای مردم وارج گذاشتن به آرزوها و آرمانهای تاریخی آنهاست .پیام نامزدی داکتر حبیب منگل درحقیقت لبیک گفتن به خواست های دیرینه مردم رنجدیده کشور ساکن در شهر ها ، قرا وقصبات ،کوچه ها وپس کوچه ها وروزنه ایست  که درکلبه های فقیرانه  وسربلند مردم ما در ردره های زیبای دورافتاده پامیر  ،کنرها ولغمان ،بامیان وجوزجان ،هرات وپکتیا ،غزنی ننگرهار ،قندهار وزابل لوگر هزاره جات وقله نشینان غیور هندوکش وشمشاد وبابا  وآسمایی وهری ارغنداب وفیروز کوه این قله های سربقلک کشیده  ومیراث آریانای کبیر درسراسر کشورعزیز ما افغانستان است که اکثریت عظیم توده های میلیونی کشور رادر آغوش خود پرور ش داده است . پیام انتخاباتی نهضت فراگیر ومعرفی داکتر حبیب منگل به کاندید ریاست جمهوری پیام وطنین  اندیشه های آگاه ترین قشر جامعه اعم از علما دانشمندان ، روحانیون پاکنهاد کشور روشنفکران ترقی خواه ،صلح دوست وعدالت گستر، وطنپرست ترین اقشار جامعه اعم از زن ومرد پیر وجوان  وطن است که با آنها جان تازه می بخشد . درست  وبر حق این پیام  مژده  آرزو ها ی موفقیت آمیز یست برای هموطنان عزیز ما در داخل کشور و خارج ازآن گروه های عظیم مردم ،اعم از اقوام وملیت ها،گروهای سیاسی ،احزاب وسازمانها، نهاد  های مدنی واقشار اجتماعی ،اتحادیه  ها ،شورا های مردمی وکانون های  علمی ،فرهنگی واجتماعی  ودیگر تشکل های سیاسی واجتماعی صلحدوست وطنپرست وترقی خواه با راه اندازی محافل ، مجالس، جمعامد های پرشور همه با صدا وبیان مشترک پشتیبانی بیدریغ شان را با ارسال پیام ها ی همبستگی ابراز واز این  اقدام به موقع استقبال کردند.  با افتخار باید گفت که داکتر حبیب منگل  نه تنها کاندید نهضت فراگیر  بوده بلکه فبل از همه  کاندید مردم است . وخواست نهضت فراگیر در حقیقت  خواست مردم است وخواست همه روشنفکران  وطندوست ، دموکرات ترقی پسند وعدالت خواه  کشورمیباشد .  بنابرآن اینقلم ازمردم حق بین ورهبری عالی قدرنهضت فراگیردرراس محترم شیرمحمد بزرگر وسایر دوستان ، همفکران ، نواندیشان ، ترقی خواهان ،  وعدالت پسندان هموطن، به مناسبت انتخاب بجا وبه موقع شان  اظهار سپاس وشکران مینماید . واضح است که اقدام شرکت در انتخابات وکاندید محترم منگل  مردم رابرموضوع حق داشتن درانتخاب وتعین سرنوشت شان  بدست خود شان تحرک تازه بخشیده ،نقش  تعین کننده آنها را برآزند ه وسهم آنها را گسترده تر میسازد .بنابرآن سهم فعال ما درکمپاین انتخاباتی وانتخاب چنین شخصیت  برآزنده  یک وجیبه ملی ، ارزنده ومهم است .نهضت فراگیر  بخاطر استقرار یک حکومت نیرومند ملی ، دموکراتیک ، خدمتگزارمردم ،ترقی خواه وعدالت پسند مبارزه می نماید .چنانچه انتخابات فرصتی است برای حضور فعالتر نهضت درصحنه سیاسی کشور . نهضت میتواند ازین فرصت برای تبلیغ برنامه خود وجلب توجه مردم براه روشنی که برای اداره کشور پیشنهاد میکند بهره گیرد .وپیوند خود را با مردم بیش از پیش تامین  و استحکام بخشد . زیراشرکت  در انتخابات درحقیقت مراجعه به مردم  افغانستان استکه چگونگی حکومت آینده  کشور با استعمال درست کارت رای ایشان منوط ومشروط است .واین مردم است که روی سرنوشت سیاسی شان حرف اخیر را می زنند .نقش توانمندی مردم مبنی بر ارایه رای ایشان در انتخابات خواست های آنها را که عبارت از داشتن یک حکومت  نیرومند ملی ،متمدن ، دموکراتیک ، خدمتگزار ،شایسته ،فساد ناپذیر وعدالت کستر میباشد  منعکس می سازد .واز اسارت ، استبداد ،فقر ، ستم ، وظلم رهایی می بخشد .وباریختن کارت های خود در صندوق  نامزد نیرو های میهن پرست ، تجدد گرا ، ترقی خواه وعدالت خواه پیروزی کاندید این نیرو ها  آرزو ها وانتظارات آنها را مبنی بر ایجاد یک حکومت نیرومند ملی دموکرات وترقی خواه درعمل تحقق یافته وبرآورده میشود . شخصیت محترم حبیب منگل واقعا از نیرو وتوانایی  پیشبرد مقام عای کشور برخوردار است زیرا محترم منگل دردوره های گذشته  وظایف پربار شان در مقامات عالی کادربرجسته دولتی وسیاسی با افتخار ات تمام  درصف مقدم  خدمت به مردم افغانستان قرار داشته وسابقه درخشان خدمت به مردم رادارند.چنانچه ثمره آموزه های علمی سیاسی وفرهنگی  حبیب منگل درقلب ودماغ روشنفکران  کشور روز تاروز پربارتر میشود .

محترم حبیب منگل از آوان جوانی سرنوشتش را با مردم خود گره کرده وبه فعالیت های اجتماعی وفرهنگی رو آورده بود .محترم داکترمنگل شخص تحصیل کرده ودارای تحصیلات عای میباشد .واز ایام جوانی دوره تحصیل یکی از فعالان  وسخنوران سر شناس جنبش محصلان پوهنتون کابل  بود .موصوف بهار زندگی اش را در راه خدمت وسلامتی مردم سپری نمود ودر موقف کادر رهبری حزبی بخاطر تحقق آرمانهای انسانی ،ملی ترقی خواهانه دموکراتیک وداد خواهانه مردم وحزب رزمید ودرین راه متحمل مشقات فراوان گردید . با آنهم مشتاقانه در راه ترقی وخدمت به مردم  راه دشوار واما با افتخاری را طی نمودند .داکتر حبیب منگل یکی از متفکرین وبنیاد گذاران وعضو فعال نهضت فراگیر دموکراسی افغانستان  ونامزد این سازمان سیاسی ملی ،مترقی ،دموکرات ، عدالت خواه وتحول طلب برای کرسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میباشد ،انساندوستی ،صلح خواهی ،آزادی وبرابری ،وطندوستی ومبارزه برای افغانستان آزاد متمدن ،دموکراتیک وشگوفان ، نیرومند وسربلند ،رفاه وبهزیستی  هرباشنده این سرزمین عدالت اجتماعی وتامین حقوق ومنافع توده های میلیونی زحمتکش ، ستمدیده ،مستضعف ورنجدیده کشور ارزش ها ، آرمانها و اهداف اساسی زندگی اندیشه وجد وجهد داکتر حبیب منگل را تشکیل میدهد داکتر حبیب منگل درعمل ونظر با گفتار وقلم  بدفاع از جنبش دموکراتیک  وترقی خواهانه مردم قرار دارد. داکتر حبیب منگل انسان  وشخصیت سیاسی پاک ، صادق ، فروتن ،پرتلاش ، فداکار  وصمیمی است .یقینا روشنفکران وطندوست ترقیخواه ، همفکران ،همگرایان ،هموطنان  ومردمش به آن افتخار میکنند .زیرا پشتیبانی مردم از حبیب منگل بیانگر آنست که حبیب منگل حبیب مردم افغانستان است . 

با درود ها

عبدلوکیل کوچی

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
نکاتی چند، غرض کاربرد در پلاتفورم کاری داکتر حبيب منگل کانديد کرسی رياست جمهوری
بشير دژم
در حکومت آينده راديو وتلويزيون ملی بايد با چنين پاليسی ها وداع کند وبراين نوع برخورد شخصی، گروهی ومنطقوی خط بطلان کشيده شود وچنين موازنه ها در آن رعايت وحفظ گردد. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
بخاطر پیروزی حبیب منگل بکوشیم
نوشته :دکتر غلام محمد ( اسد ) محسن زاده
نهضت فراگیر بهترین برنامه وشایسته ترین نامزد را به مردم ارایه داشته است .

پیشکش کردن بهترین فرد و بهترین برنامه شامل مطالبه های محوری مردم  از سوی هواخواهان ترقی وپیشرفت وطن ،  نشان میدهد که نیروی ترقی و تجدد با دست خالی به این نبرد نرفته و برنامه مردمی ، نامزد سرشناس و نیک نامی  امید و باور به پیروزی را قوی ترساخته است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [7]
دجمهوری ریاست په ټاکنو کې دملي ـ دموکرات  ځواکونو دګډون  اړتیا
غورځنګ

دافغانستان په اوسنۍ سیاسی او ضاع او شرایطو کې نباید دپوره آزادو ، دموکراتیکو او منصفانه ټاکنو  انتظار ولرو . او دا هم سمه ده  چه په روانو ټاکنو کې دزور اوزرو د خاوندانو  په برابر کې د دموکرات او مترقی ځواکونو بریالیتوب مشکل او حتا ناشونۍ ښکارې  . خو له یاده باید ونه ایستل شی چه  سیاسی او اجتماعی پروسې دهیچاه په کنترول کې ندي ، او یوازې دی ته اړتیا ده چه وطنپال اومترقی ځواکونه یو موټۍ او متحدانه مخامخ مسالمت امیزی مبارزې او سترو سیاستونو میدان ته راووزی ، او افغان ځوریدلي ملت ویش او په حرکت راولی  تر څو خبله رایه او اراده سمه وکاروی او خپل برخه لیک په خپله وټاکي  .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
حبیب منگل حبیب مردم افغانستان است
عبدالو کیل کوچی

پیام نامزدی داکتر حبیب منگل درحقیقت لبیک گفتن به خواست های دیرینه مردم رنجدیده کشور ساکن در شهر ها ، قرا وقصبات ،کوچه ها وپس کوچه ها وروزنه ایست  که درکلبه های فقیرانه  وسربلند مردم ما در ردره های زیبای دورافتاده پامیر  ،کنرها ولغمان ،بامیان وجوزجان ،هرات وپکتیا ،غزنی ننگرهار ،قندهار وزابل لوگر هزاره جات وقله نشینان غیور هندوکش وشمشاد وبابا  وآسمایی وهری ارغنداب وفیروز کوه این قله های سربقلک کشیده ومیراث آریانای کبیر درسراسر کشورعزیز ما افغانستان است که اکثریت عظیم توده های میلیونی کشور رادر آغوش خود پرور ش داده است

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
از وحدت عمل به سوی کنگره واحد
ديپلوم انجنير سليم صابری
عدم حضور فعال و نيرومند ما در وضعيت سياسی کشور باعث استحکام بيشتر مواضع ارتجاع می شود. حرف مشهور است در جائيکه ما حضور نداريم، ديگران کار شانرا ولو در مسير خلاف منافع مردم باشد انجام می دهند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده
نصيراحمدصديقي

نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان  اشتراک در مبارزات انتخاباتی را یکی ازمسایل اصولی و پرنسیپی مطرح نموده است .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ما پیروز هستیم
میرمحمده شاه "رفیعی"

ما همه همراه با حبیب منگل شجاعانه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان طبق شرایط موجود در پرتو احکام قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان به پیش خواهیم رفت ما در این راه به حمایت مردم افغانستان و تمام نیروهای ملی و دموکراتیک و تحول طلب ازین اقدام شجاعانه و پر اهمیت نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و شخص حبیب منگل به مثابه  فرزند صدیق و وفادار مردم و سپاهی دلیر نهضت اطمینان و اعتماد راسخ داریم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
در جوئیکه آب رفته باز خواهد رفت
فخرزاد

جلسه عمومی موسسان نهضت ترقی , دموکراسی فراگیر افغانستان بتاریخ 24/12/1387 محترم دکتور حبیب منگل یک تن از پیشتازان این نهضت را غرض کاندید شدن ریاست جمهوری که در سال 1388 در نظر است تصویب و به تاریخ 27/12/1387 معرفی نمود بعد از نشر اعلامیه نهضت درین رابطه اکثریت شنونده گان و شهروندان تصامیم فوق را فال نیک غرض رسیدن به تامین صلح ثبات پنداشته و یک گام جسورانه حرکت به موقع بسوی ترقی , دموکراسی خوانده اند .

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]