هیأت اجرايیه مجلس موسسان نهضت فراگیر روند کار کمیسیون مرکزی انتخاباتی را ارزیابی نمود
سفر برای اشتراک در کمپاين انتخاباتي
دفترمرکزی نهضت فراگير
کابل 4/2/1388 بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ 4/2/1388 هیأت اجرايیه مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان تحت ریاست محترم شیر محمد بزرگر ريیس مجلس موسسان درحالیکه داکتر حبیب منگل نامزد نهضت فراگیر به کرسی ریاست جمهوری نیز حضور داشت تشکیل جلسه داده و پروسه فعالیت کمیسیون مرکزی  انتخاباتی نهضت را مورد بحث قرا داد .پس ازینکه آجندای جلسه توسط انجنیر عزیز عضو هیأت اجرايیه ومسوول تشکیلات مطرح گردید و مورد تايید قرار گرفت ، داکتر محمد داود راوش معاون مجلس موسسان و ريیس کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش فعالیت کمیسیون را در ابعاد مختلف ارایه نموده گفت " کمیسیون انتخاباتی نهضت در سال 1386 ایجاد گردیده بعد ازاینکه دیدگاه نهضت دررابطه به پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را  تدوین نمود در تمام ولایات کمیسیون های ولایتی ایجاد گردیده ومطابق رهنمود تدوین شده بکار شان آغاز نمودند .کمیسیون اوضاع سیاسی کشور را تحلیل و ارزیابی نمود و با درنظرداشت شرایط مساعد قانونی که بوجود آمده در جلسۀ ماه حوت سال 1387 فیصله نمود تا نهضت در کار زار انتخابات ریاست جمهوری با ارایه کاندید مشخص شرکت نماید و بدین منظور داکتر حبیب منگل شخصیت برجستۀ ملی و حزبی را به کرسی ریاست جمهوری نامزد نمود که این طرح ازجانب مجلس موسسان در اجلاس 23 حوت سال 1387 تايید و وسیعاً مورد استقبال اعضای نهضت و هوا خواهان در داخل وخارج کشور قرار گرفت .کمیسیون مرکزی کمیته های روابط سیاسی وسازماندهی ، تبلیغ و ارتباط با سازمانهای اجتماعی وملی را ایجاد نمود که در جلسه روز گذشته کمیسیون نتایج کار این کمیته ها ارزیابی گـــردید . در شورای اروپايی نیز ستاد انتخاباتی برای نامزد ریاست جمهوری تشکیل گردید .نامزدی داکتر منگل در اروپا وسیعاً در مطبوعات انعکاس یافته و مصاحبه های داکتر منگل در رسانه های تصویری و نوشتاری مهم و پر بیننده کشور هالند ، سایت های انترنیتی مشعل ، پندار ، اخبار افغانستان  ، رشتیا و پيام نهضت نشر گردید و سایت خاصی برای پوشش خبری ومقالات پیرامون نامزد ریاست جمهوری نهضت باز گردید .به تاریخ 23 حمل داکتر حبیب منگل نامزد نهضت به کرسی ریاست جمهوری وارد کشور گردیده و مورد استقبال پر هیجان هیأت رهبری نهضت و نماینده گان اقشار مختلف ، اعضا و فعالین نهضت در میدان هوايی کابل قرار گرفته و داکتر منگل در گردهمايی مستقبلین سخنرانی نموده و از پذیرايی گرم وصمیمانه آنان ابراز تشکر نمود .داکتر راوش به ادامه گزارش فعالیت کمیسیون گفت " پروسه جمع آوری فهرست وامضای حمایت کننده گان کاندید تکمیل وبخش اعظم لست حمایت  کننده گان کاندید مواصلت کرده وطبق رهنمود کمیسیون مستقل انتخابات کشور درج کمپیوتر میگردد وبدین منظور تیمي ازجوانان مصروف کاراند.تماس با نهاد ها ی اجتماعی ، شخصیت ها ونماینده گان احزاب سیاسی جریان دارد که گزارش آنرا داکتر منگل در جلسه ارایه خواهد نمود .لست نماینده گان ولایتی نهضت به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده و یک سلسله اسناد مقدماتی دیگر نیز به کمیسیون ارایه گردیده  وتمام آماد ه گی ها برای ثبت نام رسمی کاندید اتخاذ گردیده است .از لحاظ تبلیغاتی نیز کارهای معینی انجام گرفته مصاحبه داکتر منگل در تلویزیون آریانا در داخل وخارج کشور چندین بار پخش گردید که انعکاس بسیار خوب داشت ، ماهنامه راه نهضت شماره های 20 و21 را به انعکاس اخبار و مطالب مربوط به فعالیت ها ی کمیسیون ونهضت پیرامون کاندید اختصاص یافته  است که شماره 20 به شکل رنگی به چاپ رسید .شورای اروپايی ودیگر شورا های برون مرزی کار تشدیدی جمع آوری کمک به پروسه کمپاین انتخاباتی داکتر منگل را سازمان داده تا کنون تعدادی از اعضای نهضت و هواداران درداخل وخارج کشور باین روند پیوسته و کمک های شانرا به حساب مختص کمپاین در کابل بانک انتقال نموده اند.پیرامون گزارش اعضای هیأت اجرايیه بحث نموده رفیق جوینده پیشنهاد نمود تا کمیسیون مسایل مبرم وحاد سیاسی واقتصادی را از طریق شوراهای ولایتی جمع بند ی نماید تا در سخنرانی های نامزد ریاست جمهوری ما انعکاس یابد .رفیق دینه گل رعایت عنعنات مردم را در پروسه مبارزات انتخاباتی مورد توجه قرارداده و پیشنهاد نمود تا در ولایت پکتیا دفتر انتخاباتی نهضت بوجود آید .رفیق کامجو در مورد ارتباط کمیسیون مرکزی با کمیسیون های ولایتی پیشنهاد نمود تا اعضای کمیسیون مرکزی ولایات را تحت قیمویت داشته و دساتیر کمیسیون مرکزی را به آنان انتقال دهد .همچنان رفقا  سپاهی ، نواندیش ، داود ویاړ ، صبور ثابت در مباحثات پیرامون گزارش نظریات شانرا بیان داشتند وابراز نظر نمودند تا راه مذاکرات باز بوده ومحدودیت درین راستا وضع نگردد امکان تفاهمات ،ائتلاف وجبهه واتحادسیاسی که با اصول حزبی مغایرت نداشته ومنافع اکثریت جامعه در آن متصور باشد حمایت شود .در بخش دوم آجندا داکتر حبیب منگل نامزد نهضت به کرسی ریاست جمهوری از اعتماد مجلس موسسان و هیأت اجرايیه  که وی را باین وظیفه مهم مؤظف نموده و از استقبال گرم و صمیمانه اعضای نهضت در میدان هوايی کابل که از وی بعمل آمد ابراز تشکر و سپاس نموده  درباره مذاکرات و تماسهای انجام شده با رهبران احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل معلومات داده افزود " طبق پالیسی معینه انتخاباتی نهضت من همراه با رفقا فهیم ادا ، زلمی دامون و تعداد ازاعضا هيأت اجرايیه با رفقا علومی ريیس حزب متحد ملی ، عبدالرشید آرین ريیس افتخاری حزب ملی ، سید نورالله ريیس جنبش ملی ، احمد شاهین ريیس حزب دموکراسی و تفاهم ، محمد آصف بکتاش ريیس حزب ترقی وطن  و تعدادی از شخصیت های قومی و اجتماعی ملاقات ها ومذاکرات داشتیم .درین مذاکرات اهداف انتخاباتی نهضت ، ایجاد یک ائتلاف از نیروهای دموکراتیک و یا جبهه دموکراتیک و پلاتفرم مشترک انتخاباتی به طرفین مذاکره معلومات داده شده و نیت نهضت و نامزد ریاست جمهوری در زمینه کار و مبارزۀ مشترک به خاطر تحقق آرمانهای انسانی مردم و نجات از فقر، بیکاری ،نا امنی و التيام رنجها و زخمهای مردم مفصلاً صحبت بعمل آمد مذاکرات در فضای صمیمیت ، تفاهم  و احترام متقابل جریان داشت .همچنان داکتر منگل در مورد دعوتی که از طرف (انستیتوت صلح و ترقی امريكا ) بعمل آمده معلومات داد .هیأت اجرايیه گزراش رفقا داکتر راوش و داکتر منگل را مورد تاييد قرار داده و تصریح نمود که کمیسیون مرکزی و کمیسیون های انتخاباتی ولایتی از عناصر غیر حزبی وشخصیت های مؤثر توسعه یابد و کار تشدیدی و مؤثرتری انجام داده سیستم ارتباط سریع را با ولایات تامین و پرو سه مذاکرات و مفاهمات با احزاب سیاسی و نهاد های اجتماعی به هدف تشكيل یک جبهه انتخاباتی و ائتلاف ادامه یابد .هیأت اجرايیه مشخص نمود تا با در نظرداشت روند کنونی پروسه انتخابات و ائتلاف های شکل گرفته ، نهضت مستقلانه در کارزار انتخاباتی شرکت نموده مساله پیروزی در انتخابات و مشارکت سیاسی ، ائتلافهای سیاسی و جبهه ملی دموکراتیک درجریان انتخابات همواره مورد بحث قرار گیرد .کمیسیون کار تبلیغی بیشتر را سازمان داده و شرایط برای برآمد نامزد ریاست جمهوری نهضت در تلویزیون ها و رسانه فراهم گردد و یک بولتن خبری نیز هفته وار نشر شود .مساله مالی در کمپاین اهمیت خاص دارد بناً تمام شوراهای ولایتی و شورا های برون مرزی باید در جمع آوری کمک اعضای نهضت و هوا خواهان بخصوص اشخاص دارای امکانات مالی بهتر کار تشدیدی انجام دهد .پلاتفرم کاند يد باید در چوکات یک فراخوان تنظیم و بعداً در تماس با دوستان سیاسی تکمیل گردد .هیأت اجرايیه از سفر داکتر منگل به امريكا بنا به مصروفیت های انتخاباتی و ضرورت حضور شان درین لحظات حساس منصرف گردیده و همچو برنامه را در جریان کمپاین انتخاباتی امکان پذیر دانست .هیأت اجرايیه به شوراهای برون مرزی دستور داد تا تیم های از رفقای موثر را جهت فعالیت در کمپاین انتخاباتی تنظیم و به کشور اعزام نمایند .

جلسه بامید پیروزی و موفقیت نهضت وکاندید ش در پروسه انتخابات ریاست جمهوری در فضای رفیقانه پایان یافت .

محمد علی «اکرمی»
اینجانب محمد علی اکرمی رئیس انجمن فرهنگی و اجتماعی امید سبز پشت بانی خود را از کاندید نمودن داکتر حبیب الله منگل علان میکنم . از مقامات محترم که مسئولیت کمپاین را دارد خواهشمندیم که به تیلفون های ما که نزد مسوولین سایت است با ما تماس بگیرند. انجمن فرهنگی و اجتماعی امید سبز که در سال 1386 جواز فعالیت خودرا رسماً از وزارت محترم عدلیه اخذ نموده است و فعلاً در ولایت کابل ، غزنی و بامیان بطور رسمی فعالیت دارد و از پشتبانی مردمی برخوردار میباشد و انجمن مذکور مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی و ارگانهای دیگرمیباشد. و اهداف این انجمن مبارزه علیه بیسوادی در سراسر کشور و هماهنگی جوانان در باره بهبود اوضاع سیاسی واقتصاد کشور و کارهای اجتماعی ... و در صورت موافقه دوجانبه میتوانیم که در کمپاین انتخاباتی جناب داکتر صاحب سهیم شویم .

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
سفر برای اشتراک در کمپاين انتخاباتي
ستاد انتخاباتی اروپایی داکتر حبیب منگل
در نظر است  که گروپ متذکره در  بخش های مختلف کمپاین انتخاباتی فعالیت نموده و زمینه های استفاده از ظرفیت های مجموعی را در مرکز و ولایات کشور به منظور کمک با ستاد مرکزی انتخابات فراهم نمایند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
پیام همبسته گی و پشتیبانی  در رابـطه بـه  فـرا خـوان  داکـتر حبـیـب منگل
مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند

ما در حالیکه وظیفه گرفتیم ، تا از فامیل های خویش در افغانستان خواهش نمایيم ، که به برادر محترم آقای حبیب منگل رای اعتماد بدهند، یک بار دیگر ابراز همبسته گی و برادری نموده و این کاندید مردمی را به دیده ای قدر نگریسته و با خوشبینی تمام برای منگل صاحب موفقیت از خداوند بزرگ آرزو مینما ییم.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
ګران او محترم ملګری حبیب منګل سلامونه، نیکی هیلۍ او ښی چاری،
هسک شمشا د
دولس مشری په ټول ټاکونو کی ستاسو ګډون ستاسو د غورڅنګ یو پر څای او زړور ګام بولم او دا هیله لرم چی بریالیتوب ستاسو په برخه وی. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
پيام تبريکي
محمدعزيزحساس،محمدسليم سليمي و سيدحسن رشاد
پيام صميمانه ما به همه هموطنان عزيز و هم مسلکان محترم ما اينست که با تمام قوت همه نيروی شانرا در دفاع از کانديدای محترم منگل بمثابه يگانه نماينده روشنفکران ترقي خواه بخرج داده و نقش وطنپرستانه شانرا در زمينه ادأ نمايند. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [2]
هیأت اجرايیه مجلس موسسان نهضت فراگیر روند کار کمیسیون مرکزی انتخاباتی را ارزیابی نمود
دفترمرکزی نهضت فراگير
کمیسیون انتخاباتی نهضت در سال 1386 ایجاد گردیده بعد ازاینکه دیدگاه نهضت دررابطه به پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را  تدوین نمود در تمام ولایات کمیسیون های ولایتی ایجاد گردیده ومطابق رهنمود تدوین شده بکار شان آغاز نمودند . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [1]
Biographie von Dr. Habib Mangal
Nagib Yosufi

 

. Als Kandidat dieser politischen Bewegung, die sich für nationale Interessen, Demokratie, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit einsetzt, schätzt Mangal Werte des Humanismus, Frieden, Freiheit, Gleichheit und Patriotismus besonders.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Biographie von Dr. Habib Mangal
Biographie von Dr. Habib Mangal
Dr. Habib Mangal ist in Afghanistan als Politiker, Diplomat, Analytiker, Schriftsteller und angesehener Wissenschaftler bekannt. ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [0]
Dr Habib Mangal
Dr Habib Mangal

During the years of 1980 – 1986 he was appointed Ambassador and special envoy of the Democratic Republic of Afghanistan in Moscow at the same time he was a non-resident Ambassador of Finland, Romania and Cyprus. 

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [3]
زندګی نامه نامزد نهضت فراګیر دموکراسی وترقی افغانستان بر ای کرسی ریاست جمهوری
داکتر حبیب منګل
داکترحبیب منگل فرزند مرحوم ببرک خان منگل در سال ۱۳۲۷هجری- شمسی در قریه ء ستر کوټ ولسوالی کلندر منگل ولایت خوست دریک خانواده ء ترقی خواه و با نفوذ قومی به دنیا امده است . قبله گاه او از سران با اعتبار اقوام ولایات خوست ، پکتیا وپکتیکا بود ودر جلب مردم به ترقیات فرهنگی واجتماعی نقش بارز داشت وبه پاس خدمت دراین راه به نشان های دولتی مفتخر گردیده است . ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [10]