فراخوان
فراخوان
داکترحبیب منگل

بسم الله الرحمن الرحیم 

هموطنان عزیز!

خواهران و برادران! 

نهضت فرا گیر دموکراسی و ترقی افغانستان، اینجانب داکتر حبیب منگل را مکلف ساخته است که درفش شما فرزندان ایمان، زحمت و کار را در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1388 به اهتزاز درآورم.من وظیفه دارم و مصمم هستم که در جریان کارزار انتخاباتی، بیانگر رنج ها، امید ها و مطالبات شما هموطنان رنجدیده،بیجا شده گان، زحمتکشان شهر و ده، کار افرینان  ،زنان، جوانان و خانواده ها باشم. میخواهم صدای من صدای همه احزاب،سازمانها و محافل ترقیخواه، عدالت پسند و وطندوست سرزمین مشترک ما، وطن محبوب ما افغانستان باشد.من به خرد جمعی نیرو های میهن دوست، دموکرات و داد خواه اعتقاد دارم. من باورکامل دارم که فقر و محرومیت تحمل نا پذیری که کتله های وسیع مردم ما با آن مواجه اند، زور گویی،خشونت و فساد گسترده اداری و ناتوانی دولت کنونی در تمثیل حاکمیت ملی و حراست از آزادی، مصئونیت،حیثیت و حقوق انسانی و مدنی شهروندان کشور ما،شرایط لازم را برای یک تغییر صلح امیز مبتنی بر ارزشهای قانون اساسی فراهم ساخته است و  بیش از هر زمان دیگر، اتحاد عمل و همبسته گی همهء لایه های اجتماعی و بخصوص نیرو های دموکرات، ترقیخواه و جانبدار عدالت میتواند به پیروزی مشترک ما بیانجامد. ازینرو پیشنهاد می کنم که برنامهء انتخاباتی من از غنا، تنوع، سخاوت و انساندوستی بی شائبهء اندیشه های این نیرو ها الهام گیرد و امید بزرگ مردم ما برای صلح، آزادی و زنده گی با حیثیت و توأم با کرامت انسانی چراغ راه مان باشد.تقاضا می کنم که با استفاده از هر رسانه یی که در اختیار دارید،مشوره ها، پیشنهادها و مطالبات تان را در اختیارم بگذارید. من در صورت پیروزی، به اجرای برنامه یی که مشترکا به پیشگاه هموطنان مان تقدیم خواهیم کرد متعهد میباشم. سرزمین ما نیازمند دست دوستی و یاری همهء افغانها، زنان،و مردان داخل و خارج کشور در راستای تحقق اهداف انسانی ،ملی وترقیخواهانه میباشد.برنامهء انتخاباتی یی که ما در کنار هم و در فرجام گفتمان وسیع سیاسی تدوین خواهیم کرد، باید به ارائهء جانشینی واقعبینانه، آینده نگر و امید بخش برای زنده گی دشوار مردم ما وبرای حل بن بست سیاسی کنونی منتج شود.رئوس این برنامه که اینجانب مصمم هستم در اطراف آن اتحاد و اشتراک هموطنان ما را جلب کنم، قرار ذیل است :من به مردم افغانستان حکومتی را پیشنهاد می کنم که در موجودیت  نیرو های نظامی بیگانه در خاک کشور ما، از حاکمیت ملی بطور اطمینان بخش  حراست کند و وظایف تاخیر ناپذیر خود را در حفاظت از زنده گی و منافع افغانها، در تأمین صلح و مصئونیت برای هر هموطن ما و بخصوص برای بی وسیله ترین آنان با شایسته گی به انجام رساند. تنها چنین حکومت دارای برخورد شفاف، مسئولانه و وطندوستانه میتواند با جامعهء بین المللی، بشمول کشور هاییکه در خاک ما نیروی نظامی دارند،بحیث همتا رابطه بر قرار سازد و درهر دو بعد تفکیک نا پذیر معضلات کنونی یعنی امنیت و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی به دستاورد هایی برسد که زمینه های عملی بازگشت این نیرو ها را فراهم سازد.   پس ازینهمه رنج و قربانی، هموطنان ما سزاوار حکومتی شنوا،خدمتگذار و پاسخگو هستند. خانهء مشترک ما به دموکراسی بیشتر و به اداره یی  مـؤثر نیاز مند است. قوانین جاری کشور در عرصه های مختلف مربوط به حیات سیاسی، اجتماعی و مدنی بایست بازنگری شود. سیستم سیاسی کنونی که با تمرکز نا متوازن قدرت در عالی ترین مقام دولتی، مانع سهمگیری مردم و نماینده گان مردم در تعیین ادارهء دولتی و نظارت بر عملکرد های آن میشود، به تغییر بنیادی نیاز دارد. توسعهء دموکراسی و انتخابی ساختن ارگانهای محلی قدرت دولتی امری ناگزیر است. من در توافق با نماینده گان مردم و در اتحاد و همبسته گی همه ملیت ها و اقوام ساکن کشور ما، این تغییرات را به انجام خواهم رسانید.سیاست های اقتصادی جاری در کشور ما، به جای باز سازی ساختار های تولیدی ویران شده، به جای بهم پیوستن پارچه های از هم گسیختهء ملت جنگ زدهء ما و تأمین وفاق ملی، کتله های وسیع مردم ما را از بازار کار و بازار مصرف کنار می زند و اردوی عظیمی از نیرو های فعال جامعهء ما و بخصوص زنان و جوانان را در حاشیهء حیات  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می دهد.این سیاست، به گسترش فقر مطلق، به مسمومیت اقتصاد ما با عواید غیر قانونی ناشی از فساد و مواد مخدر وبه محرومیت مردم از حد اقل حفاظت اجتماعی و مهارت حرفه یی می انجامد. این در حالیست که شرایط و امکانات استثنایی کنونی می تواند به انکشاف متوازن اقتصادی و حل دوامدار مسايل آبیاری، انرژی،  مواصلات، زراعت و صنعت منجر شود. سیاست اقتصادی جاری کاملا جانبدارانه، متکی بر تقلید کورکورانه  و بی پیوند با حقایق جامعهء ماست. بازسازی اقتصادی ـ اجتماعی وطن ما نمی تواند و نباید از کنار ضرورت ارتقای سطح زنده گی مردم، مهارت بیشتر، آموزش حرفه یی و صحت بهتر بگذرد  و آنها را ناديده بگیرد.من برای سیاست اقتصادی یی مؤثر، حکومتی فساد نا پذیر، فساد ستیز و فقر زدا مبارزه می کنم. این حکومت باید مواظبت از منافع زحمتکشان شهر و ده، معلولین، معیوبین و خانواده های شهدا، کسبه کاران، مأمورین و کارمندان دولتی پائین رتبه ، منسوبین قوای مسلح، معلمان و استادان، علمای دین، سرمایه داران و تجار ملی و هر خانوادهء افغان را در رأس وظایف خویش قرار دهد،حراست از حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان را با قاطعیت تأمین کند و اقدامات وسیع را در راه تشویق آفرینش فرهنگی، هنری و ادبی آزاد و متنوع رویدست گیرد.در راه رسیدن به این آمال، هر دستی را که با صداقت برای سازنده گی افغانستان دراز شود، می فشارم. گذشته های تیره و دشمنی های بیهوده تنها باعث جدایی بیشتر و نگون بختی گسترده تر مردم سرزمین ما می شود. ازین پس، برای ساختن میهن مان، باید به آشتی بزرگ فکر کنیم و همهء دشمنی ها را کنار بگذاریم.اکنون فرصت آن مهیا شده است که افغانستان پیشتاز میدان دوستی و آزادی در میان کشور های همسایه باشد. وطن ما میتواند به حلقهء وصل و نیروی محرکهء همکاری منطقه یی و بین المللی  مبدل شود. آواز افغانستان در منطقه میتواند آواز تدبیر، صلح و همکاری باشد. من چنین آینده یی را برای وطن عزیز ما در منطقه و در جهان مد نظر دارم و برای آن تلاش و مبارزه می کنم.از شما هموطنان، از شما نیرو های سیاسی مترقی و وطندوست تقاضا میکنم در کار مبدل ساختن این آرزو ها به  برنامه یی نجاتبخش سهم بگیرید. 

امید پیروزی بزرگ است و رشتهء سخن بدست شماست !

صديق وفا
جناب محترم داکتر صاحب منگل؛ نخست برآمد شجاعانه شما رفيق ودوست ديرين را در اين کارزار سترگ تهنيت وشادباش ميگويم. اين فراخوان که برمبنای تحليل مشخص از وضعيت کنونی با دقت تمام از جانب شما تدوين يافته است، برحق که در برگيرنده همه پيشنهاد ها ومطالباتی ايست که از طبقات ولايه های گوناگون روشنفکری ترواش يافته وبيانکر آرمانها ومنافع زحمتکشان کشور ميباشد، در مرحله کنونی همانقدر که تشخيص درد وآلام ملی در افغانستان عزيز با اهميت است به همان تناسب پيشکش نمودن راهها ووسايل نيل به آرمانهای ترقی خواهانه دارای ارزش حياتی ميباشد. خوشبختانه در اين فراخوان فشرده ای از پلاتفورم وبرنامه کاری جناب شما وتيم کاری تان بازتاب يافته که در برگيرندهء دورنمای استراتيژيک نظام دموکراتيک آينده کشور بوده و بسيار دقيق راهها ووسايل رسيدن به اين آرمانها پيش بينی شده است، تکامل اين طرح بسوی برنامه نجات بخش مستلزم آنست که همه نيروهای ملی، دموکرات وترقی پسند دست بدست هم داده و با کنار گذاشتن وجوه اختلاف وتکيه برمنافع وارزشهای ملی و انطباق آن بر مصالح و منافع زحمتکشان تلاش خسته گی ناپذير را مبذول داشته وبخاطر نجات افغانستان از ورطه نابودی اتحادوهمبسته گی شانرا حفظ نمايند.
Haroon
Salam Dostan Muhtram, The upcoming election in Afghanistan is very crucial this year, as we have seen nothing the past 17 years, but misery, bloodshed. I would request all my Afghan citizens to look at each candidate's political background as well as their experience in terms of running a government, most of these candidates includes war lords and people who are responsible for the deaths of more than 100,000 Afghan citizens, have destroyed our economy, have taken our beloved country back to stone age. We have no health care system, no education plans for our young generation, no stability, no security, we are witnessing young girls being raped, kidnapping, murder, and corruption, Our country is in a mess right now, anyone can do anything as long as you got a war lord supporting you, or got enough money to bribe. The new president should be someone who has a clear Agenda, on how to boost our fragile economy, rebuild Afghanistan, eliminate corruption, poverty, help widows and orphans, built a strong relationship with the rest of the world, be an open minded person who has strong leadership skills, someone trust worthy, who understands the pain and suffering that every Afghan citizen is going through every day. I urge all my Afghans to be very careful with your vote, each vote counts; do not disgrace your country by supporting someone involved with the bloodshed of our Afghan men, women and children. I do not see anyone better qualified for this job as Dr.Habib Mangal
فرهاد فقير از کندز
در محلی که من زيست دارم، جمع کثيری از هواخواهان نهضت و شما دوست گرامی زندگی و فعاليت دارند. ما جريانات در باره نقش و سهم نهضت در انتخابات و ساير تحولات در زندگی و مبارزه نيروهای چپ و دموکراتيک کشور را تحت مطالعه داريم. اين گرو هوادار نهضت، با وجوديکه در تشکيلات آن شامل نيستدن، اما به نفع اين بدنه سالم انديش جنبش چپ افغانی عمل نموده و در آينده نيز چنين خواهند کرد. در حاليکه از فراخوان شما پشتيبانی کامل داريم، به اطلاع تان ميرسانيم که ممکن است ما در آينده نزديک نشستی را که متشکل ازفعالان بدنه نيروهای سالم انديش و همسو در اين محل است، ترتيب دهيم که درآن به نتيجه ای در باره چگونگی کمپاين وسيع به نفع شما در کار انتخاباتی تان خواهيم رسيد و شما دوست گرامی را از آن مطلع خواهيم ساخت.
ډاکټرپاينده محمد،سدني
محترم ډاکټر صيب منګل سلامونه او ښی هيلې، ستاسوداستراوتاريخي نوښت به دنهضت په تاريخ کی ،ديوه نه هيريدونکي اوباشهامته عمل پشان په تاريخ کی ثبت شي٠ ستاسو نوماند مرستيال محترم پوهنوال راوش يو پوه او باانرزی شخص ښکاري٠ مګر دهغه په مرکه کی دمشعل سره دوه ټکي دبحث وړ ښکاري٠ اول داچه محترم رواش اقلا يو ځل د مليت کلمه راياده کړی٠ پداسی حال کی چه مليت د يوه ملت پوری ديوه فرد د تعلق معني لري٠ هيله ده د پخوا پشان دقوم په ځای په غلط ډول د مليت کلمه استعمال نشي٠ دويم داچه ډاکټر صيب راوش، محترمی نفس جهيد ته دخور خطاب کړی،اياداد"برادر،خواهر"په ځاي چه د اخونيانو اسطلاحات دي استعمال شوی اوکه هسی يی له خولی دا کلمه خطا شوی٠
ډاکټرپاينده محمد صافي،سدني
محترم ډاکټر صيب منګل سلامونه او ښی هيلې، ستاسوداستراوتاريخي نوښت به دنهضت په پاڼوکی ،ديوه نه هيريدونکي اوباشهامته عمل پشان دتل لپاره ثبت شي٠ ستاسو نوماند مرستيال محترم پوهنوال راوش يو پوه او باانرژی شخص ښکاري٠ مګر دهغه په مرکه کی دمشعل سره دوه ټکي دبحث وړ وينم٠ اول داچه محترم رواش اقلا يو ځل د "مليت" کلمه راياده کړی٠ پداسی حال کی چه مليت د يوه ملت پوری ديوه فرد د تعلق معني لري٠ هيله ده د پخوا پشان دقوم په ځای په غلط ډول د مليت کلمه استعماله نشي٠ دويم داچه ډاکټر صيب راوش، محترمی نفس جهيد ته دخور خطاب کړی،اياداکلمه د"برادر،خواهر"په شان، چه د اخونيانو اسطلاحات دي استعمال شوی اوکه هسی ،دکلام خطائی وه٠ زما روستی کلام،يووړانديزدی٠اوهغه داچه،راځۍ چه دموکراسي په ژبه اوکړنه کی عملي کړو٠ ستاسو په ادرس ډير ليکونه لېږل کېږي،مګرټول ئی ندی نشر شوی٠ زما په عقيده ،که دوطنوالو انتقادي نظريات له نشر نه پاته شي،دا يو غير دموکراتيک عمل ګڼل کيدای شي٠ ما په يوه پيام کی پر جنران علومی نيوکه کړې وه ،مګر نشر نشو٠
Aziza Rafhat
محترم داکتر حبیب منگل سایت ویژه کارزار انتخاباتی شما را از سایت وزین مشعل در وبلاگ ترانه لینک داده ام. البته وبلاگ ترانه خواننده گان فراوان در داخل افغانستان بخصوص کابل, غزنی و ولسوالی جاغوری و خارج ار افغانستان شهر کویته پاکستان, ایران و آسترالیا دارد. ما مطمین هستیم که شما همین اکنون درفش ترقی خواهان و زحمتکشان افغانستان را با ایرایه ی برنامه های عالی و رجوع به خرد جمعی هموطنان عزیز ما از طریق فراخوان و پیشکش نمودن پلاتفورم نامزادی خویش به کرسی ریاست جمهوری در اهتزاز در آورده اید. پیروزی شما آرزوی ماست عزیزه رفعت ادیلاید آسترالیای جنوبی
خلیل الرحمن کامل
رفیق عزیز داکتر صاحب منگل ! با مسرت فراوان میتوان ابراز داشت که عزم متین شما وپا گذا شتن در کار زار انتخا باتی ریا ست جمهوری در کشور ثابت ساخت که روشنفکران میهن ما یک بار دیگر خود را در روند سیا سی کشور شان سهیم می دانند. واز این عمل بموقع نهضت فراگیر از جان ودل استقبال نموده وتوده های ملیو نی کشو ابراز می دارند که ما ناجی یا ن دموکراسی وا قعی وطن خویش را دو باره در یا فته ایم .مر دم می کو یند که فرشته نجات پد ید آمده وبا ید انرا یاری رسا نیم . به امید پیروزی هر چه بیشتر نهضت فراگیر و شخص شما .
Aryan paktyar
Belevers are winners
محمد نبي حقمل
محترم داکتر حبیب منگل : اينجانب كه از ولايت پكتيا ميباشم و در انتخابات گذشته رايي خود را به حامد كرزي داده بودم خيل پشيمان ميباشم بخاطريكه همه وعده هايش صرف بخاطر مستحكم نمودن كرسي خود بود، ني بخاطر رفاه و آسايش مردم غريب . از رو ماه مردم ولايت پكتيا ولسوالي زرمت كه همه به لسان پشتو صحبت مينمايم. و تحصيلات و تجارب همه كانيدان را مشاهده نموديم و تصميم گرفتيم كه صرف اينبار رايي خويش را به محترم داكتر صاحب حبيب منگل ميدهيم. مردم ولسوالي ما بخاطر اين رايي از هيچ كدام كس كدام نوع امتياز نمميگيرند و ني كسي آن را تاهنوز گفته است كه به كي رايي دهيم، رايي ما صرف بخاطر پيشرف و ترقي افغانستان ميباشد. در اخير ما براي موفقيت محترم داكتر حبيب منگل موفقيت ارزو مينمايم
رحمت الله کریمی از ایران
با سلام خدمت شما .داکتر حبیب منگل در حال حاضر یکی شخصیتهای مهم کشور عزیزمان افغانستان است رای همه ما داکتر حبیب منگل
غلام نبی "رنجبر"
سلامهای خودرا خدمت رفیق گران ارج وپیشتاز کاندید نهضت فراکیر دموکراسی وترقی مردم افغانستان تقدیم میدارم من رای اعتماد خودرا که صرف شمارا ترجیح میدهم به شما خدمت گار ملت دردیده مردم شرافتمند افغانستان میدهم شما را درکار ومبارزه بی امان تان کامیاب میخواهم . اگر برنده هم نشوی این جسارت شما و بر آمدن تان درشرایط داغ کشور ما به میدان مبارزه خود یک پیروزی بزرگ است . بااحترام غلام نبی "رنجبر"
obaid fazalpoor
IT IS GOOD.
jeroen
succes met uw verkiezingen! groeten uit waddinxveen!

دیدگاه خود را بیان کنید

  • نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
  • لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
  • خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
  • آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.

نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
نظر شما:
 
فراخوان
داکترحبیب منگل
اکنون فرصت آن مهیا شده است که افغانستان پیشتاز میدان دوستی و آزادی در میان کشور های همسایه باشد. وطن ما میتواند به حلقهء وصل و نیروی محرکهء همکاری منطقه یی و بین المللی  مبدل شود. آواز افغانستان در منطقه میتواند آواز تدبیر، صلح و همکاری باشد. من چنین آینده یی را برای وطن عزیز ما در منطقه و در جهان مد نظر دارم و برای آن تلاش و مبارزه می کنم.

از شما هموطنان، از شما نیرو های سیاسی مترقی و وطندوست تقاضا میکنم در کار مبدل ساختن این آرزو ها به  برنامه یی نجاتبخش سهم بگیرید.

ادامه مطلب->>>>>

تعداد ديدگاه ها در رابطه به اين موضوع : [13]